در خانواده

 کودکانی که با دو یا سه زبان بزرگ میشوند شانس بهتری دارند. برای همین مهم است تا با کودکان خود به زبان مادری شان صحبت کنید. با کودکان به همان زبانی صحبت کنید که خود بر آن تسلط بهتری دارید.  شرایطی را برای کودکان وضع کنید که در چی وقت و با چی کسی به کدام زبان صحبت نمایند. به این طریق کودکان  زبان هر فرد مشخص در خانواده را می فهمند. بطور مثال (زبان مادر، پدر، مادر یا پدر بزرگ ویا معلم کودکستان ). سعی کنید با همه مشترکاْ دیدار نموده و یا باهم یکجا غذا بخورید.
چند زبانه بودن مشکلی را ایجاد نمی کند، حتی به گسترش معرفت بین کودکان کمک میکند. آموزش چند زبان باید که تقویت و کمک گردد.

شمولیت در مدارس چندزبانه

در بیرون از خانه نیز امکانات آموزش و تقویه ی زبان مادری وجود دارد.  بطور مثال در بسیاری از شهر ها کودکستان ها و یا مکاتبی وجود  دارند که به دو زبان تدریس می کنند.  برای معلومات بیشتر از دفتر شهر داری  مربوطه خود در مورد کودکستان ها یا پرورشگاه ها بپرسید و همچنان در این صفحه  میتوانید  معلومات مورد نظر را تا حدی به دست بیاورید.

کلاس های زبان خارجی

همچنان میتوانید بدون رفتن به مدرسه های چند زبانه یا دانشگاه، میتوانید به کلاس های آموزشی زبان مادری خود را در مدرسه های زبان فولکز هوخ شوله میتوان اشتراک کنید. شعبه های متعددی ازین مدرسه ها در شهرهای مختلف وجود دارند که هر یک برنامه های مشخصی دارند. آدرس های این  مدرسه ها در شهر خود را در این سایت  www.volkshochschule.de پیدا کنید.