مدرسه ابتدایی Grundschule

مدرسه ابتدایی (Grundschule) در بادن-وورتمبرگ چهار سال طول می کشد. پس از مدرسه ابتدایی، والدین خود شان تصمیم می گیرند که کدام مدرسه نظر به شرایط فرزند آنها برایش مناسب‌تر است. مدرسه ابتدایی که دانش آموزان در آن چهار سال آموزش دیده اند میتواند با توصیه هایی همه جانبه در مورد تصمیم گیری برای مدرسه متوسطه و یا لیسه کمک کند. بطور عمومی پنج گزینه برای رفتن به مدرسه بعدی وجود دارد:

  • هاوبت شوله Hauptschule 
  • ورک رئال شوله Werkrealschule
  • رئال شوله Realschule
  • گماینشفت شوله Gemeinschaftsschule 
  • گمنازیوم  Gymnasium

 

هاوبت شوله و ورک رئال شوله Hauptschule و Werkrealschule

هاوبت شوله (Hauptschule) و ورک رئال شوله (Werkrealschule) کاملا مشابه هستند، هر دو با کلاس پنجم شروع و با کلاس ۹ و یا ۱۰ ختم می شوند. این مدارس فرزند شما را برای آسبلدونگ در مراحل اولیه آماده می‌سازد. فرزند شما می تواند بعد از کلاس نهم و یا دهم مدرک (Hauptschulabscluss) و یاهم بعد از کلاس دهم مدرک (Werkrealschulabschluss) را به دست بی‌آورد. با تمام این سه مدرک، فرزند شما فرصت خوبی برای شروع آسبیلدونگ (Ausbildung) خواهد داشت. البته دانش آموزان با مدرک  (Werkrealschulabschluss)  و نمرات خوب می تواند وارد گمنازیوم شوند.

 

رئال شوله Realschule

رئال شوله (Realschule) در بادن-وورتمبرگ با کلاس پنجم شروع می شود و به کلاس نهم یا دهم پایان می یابد. در این مدرسه دانش آموزان می توانند پس از کلاس دهم با رئال شول ابشلوس (Realschulabschluss) فارغ التحصیل شوند. اما همچنان فرصت این است که رئال شوله (Realschule)  را بعد از کلاس نهم یا دهم با هاوبت شول ابشلوس (Hauptschulabschluss)به پایان برسانند.  دراین مدرسه ها در بادن-وورتمبرگ دو سطح آموزشی مختلف را در هر کلاس ارائه میشود. با هر کدام از این دو مدرک تحصیلی فرزند شما فرصت خوبی برای شروع آسبیلدونگ (Ausbildung) خواهد داشت. دانش آموزان با رئال شول ابشلوس (Realschulabschluss) و نمرات خوب می تواند بعدا به Gymnasium شامل شوند.

 

گماینشفت شوله Gemeinschaftsschule

 گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) دربادن-وورتمبرگ با کلاس پنجم شروع می‌شود و به کلاس ۹، ۱۰ یا ۱۳ پایان می یابد. در این مدرسه دانش اموزان می توانند درهرکدام از سه سطح تحصیلی ودر هر رشته که می خواهند به تحصیل به پردازند. در این مدارس سیستم خاص حمایت و نظارت از دانش آموزان در روند آموزش وجود دارد.
در گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) دانش اموزان بعد از کلاس نهم یا دهم میتوانند مدرک تحصیلی هاوبت شول ابشلوس (Hauptschulabschluss)، بعد از کلاس دهم  مدرک رئال شول ابشلوس (Realschulabschluss)  و بعد از کلاس سیزدهم  الگیماین هوخ‌ شول رایفه (Allgemeine Hochschulsreife) یا هم ابیتور (Abitur)‌ کسب کنند.

همه این مدارک فراغت به دانش اموزان فرصت خوب برای آسبیلدونگ (Ausbildung) را مساعد میکند و فقط با مدرک کلاس سیزدهم میتوانند وارد دانشگاه شوند.

 

گمنازیوم Gymnasium

گمنازیوم (لیسه) با کلاس پنجم شروع می شود و بعد از۱۲کلاس با مدرک ابیتور (Abitur) که عالی ترین مدرک تحصیلی مدرسه است به پایان می رسد. در گمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند. دانش اموزان این مدرسه‌ها حداقل دو زبان خارجی می اموزند. دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم  را ترک می کنند، حداقل می توانند رئال شول ابشلوس (Realschulabschluss) یا هاوبت شول ابشلوس (Hauptschulabschluss) دریافت کنند. با دریافت ابیتور دانش آموزان هم میتواندد همه انواع آسبیدونگ را انجام دهند و هم به دانشگاه بروند.