گروند شوله Grundschule

درایالت هسن کودکان چهار سال به مدرسه ابتدایی میروند و پس از آن، والدین نظر به استعداد و علاقه کودک خود  تصمیم می گیرند ، او را به کدام مدرسه بفرستند. مدرسه ها هم با ارائه پیشنهاداتی به والدین انها را در تصمیم گیری کمک میکنند. برای شروع دوره لیسه (دبیرستان)  پنج گزینه وجود دارد:

  • هاوپت شوله               die Hauptschule
  • رئال شوله                  die Realschule
  • میتل اشتوفن شوله      die Mittelstufenschule
  • گزمت شوله                die Gesamtschule
  •  گزمت شوله               das Gymnasium

هاوپت شوله Hauptschule

هاوبت شوله (Hauptschule) با کلاس پنجم شروع و با کلاس ۹ و یا ۱۰ ختم می شود. این مدارس فرزند شما را برای آسبلدونگ در مراحل اولیه آماده می‌سازد. فرزند شما می تواند بعد از کلاس نهم و یا دهم مدرک (Hauptschulabscluss) و یا هم با سپری کردن یک کلاس اختصاصی دیگر بعد ار صنف دهم مدرک (Mittleren Schulabschluss)  را به دست بی‌آورد. هر دو مدرک، فرزند شما فرصت خوبی برای شروع آسبیلدونگ (Ausbildung) خواهد داشت. البته دانش آموزان با مدرک ( Mittleren Schulabschluss)  و نمرات خوب می تواند وارد گمنازیوم و یا گزمت شوله شوند.

رئال شوله Realschule

رئال شوله (Realschule) با کلاس پنجم شروع می شود و به ختم کلاسهای ۹ و  ۱۰ به پایان می رسد. در این مدرسه دانش آموزان می توانند پس از کلاس ۱۰ با مدرک رئال شول ابشلوس  (Realschulabschluss) فارغ التحصیل شوند. اما همچنین می توانند  بعد از کلاس ۹ هم مدرک هاوپت شوله دریافت کنند.

 دانش آموزان با رئال شول ابشلوس (Realschulabscluss) می توانند آموزش‌های حرفه ای (آسبیلدونگ) را شروع کنند و اگر نمرات خوبی  داشته باشند می توانند معمولا پس از گذراندن یک امتحان ورودی  تحصیلات خود را در گمنازیوم ادامه دهند.

میتل اشتوفت شوله Mittelstufenschule

مدرسه میتل اشتوفه (einfachen oder qualifizierenden Hauptschulabschluss) یک مدرسه مجموعی از مدرسه‌های هاوپت شوله و رئال شوله است. با کلاس پنجم شروع میشود و بعد از کلاس هشتم باید تصمیم بگیرند که چه مدرکی را میخواهند دریافت کنند. بعد از کلاس‌های نهم و دهم دانش‌ آموزان میتوانند با مدارک هاوپت شوله و بعد از کلاس دهم با مدرک میتلیرن شول ابشلوس (Mittleren Schulabschluss) از مدرسه فراغت حاصل کنند. با هر کدام از این مدارک دانش آموزان میتوانند آسبیلدونگ کنند. 

گزمت شوله Gesamtschule

مدرسه عمومی یا گزمت شوله (Gesamtschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع می شود. در این مدارس دانش آموزان می توانند نظر به تصمیم شان برای آینده و استعداد شان سه نوع مدرک دیپلم یا سند فراغت را از این مدارس اخذ کنند. البته دو نوع گزمت شوله در این ایالت وجود دارد:

  • در Kooperativen Gesamtschule دانش آموزان باید بعد از ختم کلاس ششم در مورد اینکه  تا کلاس چندم میخواهند ادامه داده و با چه مدرکی مدرسه را پایان دهند، تصمیم بگیریند. میتوانند مدارک رئال شوله و یا هاوپت شوله دریافت کنند.
  • در Integrierten Gesamtschule، دانش‌اموزان بعد از ختم کلاسها دهم  به دو بخش تقسیم میشوند و میتوانند از کلاس‌ نهم با مدرک هاوپت شوله و بعد از ختم کلاس دهم مدرکٰ رئال شوله و با سپری کردن موفقانه کلاس ۱۳ مدرک ابیتور دریافت کنند. 

با هر همه مدارک این مدرسه دانش آموزان میتوانند آسبیلدونگ انجام دهند ولی فقط با ابیتور میتوانند بر علاوه انجام آسبیلدونگ،  به دانشگاه هم شامل شوند.

 

گمنازیوم Gymnasium

گمنازیوم (لیسه) با کلاس پنجم شروع می شود و بعد از۱۲کلاس با مدرک ابیتور (Abitur) که عالی ترین مدرک تحصیلی مدرسه است به پایان می رسد. در گمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند. دانش اموزان این مدرسه‌ها حداقل دو زبان خارجی می اموزند. دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم  را ترک می کنند، حداقل می توانند هاوپت شوله ابشلوس یا رئال شوله ابشلوس دریافت کنند. با دریافت ابیتور دانش آموزان هم میتوانند همه انواع آسبیدونگ را انجام دهند و هم به دانشگاه بروند.