گروند شوله Grundschule

درایالت نیدر زاکسن کودکان چهار سال به مدرسه ابتدایی میروند و پس از آن، والدین نظر به استعداد و علاقه کودک خود  تصمیم می گیرند، او را به کدام مدرسه بفرستند. مدرسه ها هم با ارائه پیشنهاداتی به والدین انها را در تصمیم گیری کمک میکنند. برای شروع دوره لیسه (دبیرستان)  پنج گزینه وجود دارد:

  •    هاوپت شوله     die Hauptschule
  •    رئال شوله        die Realschule
  •     اوبر شوله        die Oberschule
  •     گزمت شوله     die Gesamtschule
  •     گمنازیوم          das Gymnasium

هاوپت شوله Hauptschule

هاوبت شوله (Hauptschule) با کلاس پنجم شروع و با کلاس ۹ و یا ۱۰ ختم می شود. این مدارس فرزند شما را برای آسبلدونگ در مراحل اولیه آماده می‌سازد. فرزند شما می تواند بعد از کلاس نهم مدرک (Hauptschulabscluss)، بعد از کلاس دهم مدرک ()  و با سپری کردن یک کلاس اختصاصی دیگر بعد ار صنف دهم مدرک و با بدست آوردن مدرک (Sekundarabschluss I) به گمنازیوم راه پیدا کند. با هر دو مدرک اول، فرزند شما فرصت خوبی برای شروع آسبیلدونگ (Ausbildung) خواهد داشت. البته دانش آموزان که به گمنازیوم راه می‌یابند میتوانند ابیتور کنند و به دانشگاه بروند.

رئال شوله Realschule

رئال شوله (Realschule) با کلاس پنجم شروع می شود و به ختم کلاسهای ۹ و  ۱۰ به پایان می رسد. در این مدرسه دانش آموزان می توانند پس از کلاس ۱۰ با مدرک رئال شول ابشلوس  (Realschulabschluss) فارغ التحصیل شوند. اما همچنین می توانند  بعد از کلاس ۹ هم مدرک هاوپت شوله (Hauptschulabschluss) دریافت کنند.

 دانش آموزان با رئال شول ابشلوس (Realschulabscluss) و همچنان هاوپت شول ابشلوس (Hauptschulabschluss) می توانند آموزش‌های حرفه ای (آسبیلدونگ) را شروع کنند و اگر نمرات خوبی  داشته باشند می توانند معمولا پس از گذراندن یک امتحان ورودی  تحصیلات خود را در گمنازیوم ادامه دهند.

اوبر شوله Oberschule

اوبر شوله (Oberschule) با کلاس پنجم شروع و با کلاس ۱۰ ختم می شود. این مدارس فرزند شما در مراحل اولیه برای آسبلدونگ و دانشگاه آماده می‌سازند. فرزند شما می تواند بعد از کلاس نهم مدرک (Hauptschulabscluss) و با سپری کردن کلاس دهم مدرک (Realschulabschluss) دریافت کنند. همچنان با سپری کردن یک کلاس اختصاصی دیگر بعد ار صنف دهم میتواند به گمنازیوم برود.

هر همه مدارک، فرزند شما فرصت خوبی برای شروع آسبیلدونگ (Ausbildung) خواهد داشت. البته دانش آموزان با مدرک (Mittleren Schulabschluss)  و نمرات خوب می تواند وارد گمنازیوم و یا گزمت شوله شوند.

گزمت شوله Gesamtschule

مدرسه عمومی یا گزمت شوله (Gesamtschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع و با کلاس های نهم، دهم و یا هم سیزدهم ختم میشود. در این مدارس دانش آموزان می توانند نظر به تصمیم شان برای آینده و استعداد شان سه نوع مدرک دیپلم یا سند فراغت اخذ کنند. بعد از کلاس نهم مدرک (Hauptschulabschluss) بعد از کلاس دهم (Realschulabschluss) و بعد از کلاس سیزدهم مدرک (Abitur).

البته دو نوع گزمت شوله در این ایالت وجود دارد:

  • در Kooperativen Gesamtschule دانش آموزان باید تصمیم بگیرند که با چه مدرکی میخواهند مدرسه را پایان دهند. میتوانند مدارک رئال شوله و یا هاوپت شوله دریافت کنند.
  • در Integrierten Gesamtschule، دانش‌اموزان بعد از ختم کلاسها دهم  به دو بخش تقسیم میشوند و میتوانند از کلاس‌ نهم با مدرک هاوپت شوله و بعد از ختم کلاس دهم مدرکٰ رئال شوله و با سپری کردن موفقانه کلاس ۱۳ مدرک ابیتور دریافت کنند. 

با هر همه مدارک این مدرسه دانش آموزان میتوانند آسبیلدونگ انجام دهند ولی فقط با ابیتور میتوانند بر علاوه انجام آسبیلدونگ،  به دانشگاه هم شامل شوند.

گمنازیوم Gymnasium

گمنازیوم (لیسه) با کلاس پنجم شروع می شود و بعد از۱۲کلاس با مدرک ابیتور (Abitur) که عالی ترین مدرک تحصیلی مدرسه است به پایان می رسد. در گمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند. دانش اموزان این مدرسه‌ها حداقل دو زبان خارجی می اموزند. دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم  را ترک می کنند، حداقل می توانند هاوپت شوله ابشلوس یا رئال شوله ابشلوس دریافت کنند. با دریافت ابیتور دانش آموزان هم میتوانند همه انواع آسبیدونگ را انجام دهند و هم به دانشگاه بروند.