کودکان پناهجو چه وقت و چگونه باید به مدرسه ثبت نام شوند؟

در ایالت نیدر زاکسن همینکه به عنوان پناهنده ثبت میشوید و به شما اجازه اقامت موقت داده می شود و مرکز پذیرش اولیه (کمپ موقت) را ترک می کنید، کودک شما باید به مدرسه برود. برای ثبت نام به نزدیکترین مدرسه به محل اقامت خود مراجعه کنید. کودکانی که هنوز آلمانی صحبت نمی کنند ابتدا در کلاس‌هاس ویژه مشغول یادگیری زبان آلمانی مشغول میشوند .کارکنان مرکز اقامت به شما در روند ثبت نام کمک خواهند کرد.

چطور و چه وقت میتوانم کودکم را به مدرسه وثبت نام کنم؟

در این ایالت شکما ۱۵ ماه قبل از اینکه طفل شما به سن مدرسه رفتن برسد، از مکتب یا مدرسه ابتدایی نزدیک به خانه تان، یا مهد کودکی (کودکستان) که فرزند شما انجا دوره گذرانده است، یک نامه دریافت میکنید. در این نامه همه معلومات و یک ترمین درج شده است. در همین مدرسه باید فرزند خود را ثبت نام کنید. در طول ثبت نام، فرزند شما توسط یک دکتر بررسی خواهد شد و مهارت های زبان آلمانی خود را بررسی خواهد کرد.

کارکنان مهد کودک فرزند شما می توانند در این روند مشاوره بیشتری ارائه دهند.