گروند شوله Grundschule

Die Grundschule dauert im Saarland vier Jahre.

Nach der Grundschule wechseln die Kinder auf eine weiterführende Schule. Es gibt zwei Möglichkeiten:

  • die Gemeinschaftsschule
  • das Gymnasium

Ihr Kind kann nur auf Empfehlung der Grundschule auf ein Gymnasium wechseln. Wenn Sie Ihr Kind ohne Empfehlung auf ein Gymnasium schicken wollen, muss es an einem sogenannten Übergangsverfahren teilnehmen, das im zweiten Halbjahr der 4. Klasse beginnt.

گماینشفت شوله Gemeinschaftsschule

گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) درایالت زارلند با کلاس پنجم شروع می‌شود و به کلاس ۹، ۱۰ یا ۱۳ پایان می یابد. در این مدرسه دانش اموزان  همه در کلاس های مشترک اشتراک میکنند. 

در گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) دانش اموزان بعد از ختم موفقانه کلاس نهم مدرک تحصیلی هاوبت شول ابشلوس ( Hauptschulabschluss)، بعد از کلاس دهم  مدرک میتلرن شول ابشلوس (Mittleren Schulabschluss)  و بعد از کلاس سیزدهم ابیتور (Abitur) دریافت کنند.

باهمه‌ی این مدارک فراغت دانش اموزان فرصت خوب برای اشتراک در دوره‌های آسبیلدونگ (Ausbildung) را دارند و فقط با ابیتور میتوانند وارد دانشگاه شوند.

گمنازیوم Gymnasium

گمنازیوم (لیسه) با کلاس پنجم شروع می شود و بعد از ۱۲کلاس با مدرک ابیتور (Abitur) که عالی ترین مدرک تحصیلی مدرسه است به پایان می رسد. در گمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند. دانش اموزان این مدرسه‌ها حداقل دو زبان خارجی می اموزند. دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم  را ترک می کنند، حداقل می توانند هاوپت شوله ابشلوس یا رئال شوله ابشلوس دریافت کنند. با دریافت ابیتور دانش آموزان هم میتوانند همه انواع آسبیدونگ را انجام دهند و هم به دانشگاه بروند.