گروند شوله Grundschule

مدرسه ابتدایی درایالت زاکسن انهالت چهار سال طول می کشد و بعد این دوره والدین تصمیم میگیرند که کودکان شان برای دوره بعدی به کدام مدرسه بروند. در این ایالت چهار گزینه برای مدرسه های متوسطه و لیسه وجود دارد:

  •     سکندار شوله       die Sekundarschule
  •     گزمت شوله         die Gesamtschule
  •     گماینشفت شوله  die Gemeinschaftsschule
  •     گمنازیوم              das Gymnasium

سکندارشوله Sekundarschule

سکندار شوله با کلاس پنجم شروع  میشود و کلاس های ۹ یا ۱۰ به پایان میرسد. این مدارس سعی میکنتد دانش‌ آموزان را در مراحل ابتدایی با شرایط تجربی بازار کار آشنا سازند. همه دانش اموزان میتوانند بعد از کلاس نهم مدرک ( einfachen oder qualifizierten Hauptschulabschluss) و بعد از کلاس دهم (einfachen bzw. erweiterten Realschulabschluss) مدرک دریافت کنند. بعد از کلاس هفتم باید بچه ها تصمیم بگیرند که میخواهند مدرک هاوپت شوله دریافت کنند و یا رئال شوله. با هرکدام از این مدارک دانش آموزان میتوانند آسبیلدونگ انجام دهند. 

گزمت شوله Gesamtschule

مدرسه عمومی یا گزمت شوله (Gesamtschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع می شود و با ختم موفقانه کلاسهای ۹، ۱۰ یا ۱۳ به پایان میرسد. این مدرسه یک مدرسه عمومی است که همه مضامین و مدارک رئال شوله، هاوپت شوله و گمنازیوم را در خود دارد.

در گزمت شوله دانش آموزان بعد از کلاس نهم میتوانند مدرک تحصیلی هاوبت شول ابشلوس (Hauptschulabschluss)، بعد از کلاس دهم  مدرک رئال شول ابشلوس (Realschulabschluss)  و بعد از کلاس سیزدهم ابیتور (Abitur)‌ کسب کنند.

 البته دو نوع گزمت شوله در این ایالت وجود دارد:

  • در Kooperativen Gesamtschule دانش آموزان باید بعد از ختم کلاس ششم در مورد اینکه  تا کلاس چندم میخواهند ادامه داده و با چه مدرکی مدرسه را پایان دهند، تصمیم بگیریند. میتوانند مدارک رئال شوله و یا هاوپت شوله دریافت کنند.
  • در Integrierten Gesamtschule، دانش‌اموزان بعد از ختم کلاسها دهم  به دو بخش تقسیم میشوند و میتوانند از کلاس‌ نهم با مدرک هاوپت شوله و بعد از ختم کلاس دهم مدرکٰ رئال شوله و با سپری کردن موفقانه کلاس ۱۳ مدرک ابیتور دریافت کنند. 

با هر همه مدارک این مدرسه دانش آموزان میتوانند آسبیلدونگ انجام دهند ولی فقط با ابیتور میتوانند بر علاوه انجام آسبیلدونگ،  به دانشگاه هم شامل شوند.

گیماینشفت شوله Gemeinschaftsschule

گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) درایالت زاکسن انهالت با کلاس پنجم شروع می‌شود و به کلاس ۹، ۱۰ یا ۱۲ پایان می یابد. در این مدرسه دانش اموزان  همه در کلاس های مشترک اشتراک میکنند، اما بعد از کلاس هشتم باید تصمیم بگیرند که با کدام مدرک میخواهند از مدرسه فارغ شوند.

در گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) دانش اموزان بعد از ختم موفقانه کلاس نهم مدرک تحصیلی هاوبت شول ابشلوس (einfachen oder qualifizierenden Hauptschulabschluss)، بعد از کلاس دهم  مدرک رئال شول ابشلوس (einfachen oder erweiterten Realschulabschluss)  و بعد از کلاس دوازدهم  و یا هم سیزدهم ابیتور (Allgemeine Hochschulreife و Abitur) دریافت کنند.

باهمه‌ی این مدارک فراغت دانش اموزان فرصت خوب برای اشتراک در دوره‌های آسبیلدونگ (Ausbildung) را دارند و فقط با ابیتور میتوانند وارد دانشگاه شوند.

گمنازیوم Gymnasium

گمنازیوم (لیسه) با کلاس پنجم شروع می شود و بعد از ۱۲کلاس با مدرک ابیتور (Abitur) که عالی ترین مدرک تحصیلی مدرسه است به پایان می رسد. در گمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند. دانش اموزان این مدرسه‌ها حداقل دو زبان خارجی می اموزند. دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم  را ترک می کنند، حداقل می توانند هاوپت شوله ابشلوس یا رئال شوله ابشلوس دریافت کنند. با دریافت ابیتور دانش آموزان هم میتوانند همه انواع آسبیدونگ را انجام دهند و هم به دانشگاه بروند.