کودکان پناهنده چه وقت و چگونه وارد مدرسه میشوند؟

در همه شهرهای ایالت زکسن همه کودکان و نوجوانان پناهنده همین‌که اقامت‌گاه اولیه و یا کمپ موقت را ترک کردند، باید به مدرسه ثبت نام شوند، اگر هنوز به کمپ موقت باشند، چون مشخص نیست که در قدم بعدی کجا زندگی خواهند کرد، نمیتوانند به مدرسه بصورت رسمی ثبت نام شوند.
بعد از جاب‌جایی یک نامه یا ایمل در مورد آدرس مدرسه تعیین شده و روند ثبت نام کودکان شان همراه با یک قرار ملاقات در مدرسه  از طرف اداره آموزش پرورش شهر Landesamt für Schule und Bildung خود دریافت میکنند. کودکانی که هنوز آلمانی صحبت نمی کنند، ابتدا شامل دوره های ویژه آموزش زبان آلمانی میشوند.

کارمندان اجتماعی در کمپ شما را در این بخش کمک و راهنمایی میکنند.

چگونه فرزندم را به مدرسه ثبت نام کنم؟

شما باید در ماه اگست یا سپتمبر فرزند خود در مدرسه ابتدایی تعیین شده ثبت نام کنید. نزدیکترین مدرسه ابتدایی به محل اقامت شما مسئول ثبت نام فرزند شما است. اگر انها به شما نامه ثبت نام در وقت معین نفرستادند، شما میتوانید آنجا مراجعه کنید. در طول روند ثبت نام، کودک شما توسط یک دکتر متخصص در أمور مدرسه آزمایش میشود و همچنان مهارت های زبان آلمانی او هم بررسی خواهد شد.

معمولا کارمندان مهد کودک شما را در این روند کمک خواهند کرد.