VG

مخفف محکه عمومی است، اگر درخواست پناهندگی کسی رد شود، باید درخواست متعاقب را انجا بفرستتد.

ویزه Visum

ویزه یک اجازه سفر است ه کشور ها با دادن ویزه تایید میکنند که یک شخص در کشور شان حق رفت وامد و اقامت را دارد، که البته ویزه ها همیشه برای مدت محدودی هستند.