سند هویت Identitätsnachweis

سند هویت مانند کارت شناسایی شخصی یا سند سفر برای تایید هویت فرد است. نهادهای مسئول از پناهجویان عکس و نشان انگشت میگیرند و همچنان معلوماتی مانند اسم، تاریخ تولد و نژاد را ثبت میکنند.

کورس ادغام Integrationskurs

کورس ادغام Integrationskurs:کورس ادغام برای کمک به مهاجرین از طریق تسهیل پروسه انتقال به زنده گی در آلمان در نظر گرفته شده است. یاد گرفتن لسان آلمانی برای موفقیت روند ادغام ضروری است. فردیکه  آلمانی یاد میگیرد زودتر کار و دوستان جدید پیدا میکند. این کورس از این جهت سودمند است، که معلومات درباره تاریخ، نظام حقوقی ،فرهنگ و مردم المان ارائه مکنند.