اقامت دابمی Niederlassungserlaubnis

اقامت دایم یکی بر خلاف جواز اقامت محدودیت زمانی ندارد. مهاجرین با این اقامت میتوانند به طور دائم در آلمان اقامت کنند، کار کنند. پناهجویان قبول شده در صورتی اقامت دایمی دریافت میکنند که اداره فدرال مهاجرت و پناهنده گی (BAMF) پس از سه سال پروسه  اقامت شانرا لغو نکرده باشد.
افراد مستحق محافظت فرعی یا دیگر اتباع خارجی در صورتی میتوانند اقامت دایمی دریافت کنند که پنج سال در آلمان با اقامت موقت زندگی کرده باشند، به لسان آلمانی مسلط باشند، سابقه محکومیت نداشته باشند و پنج سال سابقه کاری داشته باشند. مهاجرین متخصص میتوانند زودتر اقامت دایم دریافت کنند.