اقامت دائم Daueraufenthalt

سند اقامت دائم اتحادیه اروپا سند اقامت مشمول قانون اتحادیه اروپا است که پناهجو میتواند پس از پنج سال اقامت قانونی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا کسب کند. با این سند مهاجرین میتوانند که به صورت نامحدود در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا اقامت کنند یا به کشور دیگر مهاجرت کنند.

پروسه دبلین Dublin-Verfahren

پروسه دبلین یک بخش از قانون اتحادیه اروپا در باره مهاجرین است. مقررات دبلین میگویید، کشودی مسول رسیدگی به پرونده یک پناهجو است که این شخص اولین بار به ان کشور رسیده است. در صورت وجود دلایل بشر‌دوستانه امکان انحراف از این قانون وجود دارد. فقط اشخاص با سن کمترایز ۱۸ سال میتوانند به خانواده هایشان بپیوندند یا در کشوری که میخواهند بمانند.

دولدونگ(تعلیق اخراج) Duldung

 تعلیق اخراج به توقف موقت پروسه اخراج گفته میشود. یعنی: درخوست پناهنده گی رد شده است و متقاضی جواز اقامت دریافت نخواهد کرد. هر چند، او فوراً اخراج نمیشود. این وضعیت دلایل گوناگون دارد: فرد مهاجر به شدت مریض است و توانایی مسافرت ندارد، او یک ویزه برای بازگشت ندارد، یا وضعیت کشور او برای بازگشت مساعد نیست. تا زمانی که تعلیق اخراج معتبر باشد فرد مهاجر میتواند در آلمان بماند. هر چند، این اقامت قانونی محسوب نمیشود؛ پروسه اخراج فقط موقتاً متوقف شده است.

فرد مهاجر سند تعلیق اخراج را منحیث سند شناسایی دریافت میکند. این سند، سند اقامت نیست، بلکه فقط تایید میکند که فرد مهاجر به دلیل اقامت در آلمان تحت پیگرد نیست، با این که او معمولاً باید کشور را ترک کند. هر چند، اگر دلایل تعلیق اخراج چندین سال برقرار بماند، فرد مهاجر ممکن است به دلایل بشر‌دوستانه به جای تعلیق اخراج، جواز اقامت دریافت کند.