EAE

 مخفف Erstaufnahmeeinrichtung (مرکز پذیرش اولیه) است. این مراکز اولین مرجع تماس برای پناهجویان هستند و امکان سکونت را برای متقاضیان پناهنده گی در سه ماه ابتدایی ورود در آلمان فراهم میکنند.

شهروند شدن Einbürgerung

پروسه بدست آوردن تابعیت آلمان است. شما برای اخذ تابعیت میتوانید در اداره مربوط به آن درخواست بدهید، اگر که مدت هشت سال در آلمان زندگی کرده باشید، زبان آلمانی کامل صحبت کنید و مصارف زندگی تانرا بپردازید. از سال ۲۰۰۰ به بعد کودکانی که از والدین خارجی در آلمان بدنیا می آیند، در ضمن تابعیت والدین خود تابعیت آلمانی نیز کسب میکنند.

سر پرست Ergänzungspfleger

 سر پرست شخصی است که یک بخش از وظایف مراقبت از فرد نابالغ را بر عهده میگیرد. سرپرست را محکمه منصوب میکند و میتواند وکالت فرد نابالغ را در مسائل حقوقی مربوط به پناهنده گی و تابعیت بر عهده بگیرد.

EASY

 مخفف Erstverteilung der Asylbegehren (توزیع اولیه متقاضیان پناهنده گی). این عبارت به سیستم ملی توزیع اشاره میکند که پناهجویان را به مراکز پذیرش اولیه آنها در آلمان تخصیص میدهد.