کارت آبی Blaue Karte

کارت آبی اتحادیه اروپا در آلمان یک سند اقامت است. این کارت برای افراد و نیرو های کار متخصص صادر میشود تا بتوانند وارد آلمان شوند و در این کشور اقامت کنند. شرایط صدور کارت آبی اتحادیه اروپا برای مهاجرین به شرح ذیل است

داشتن مدرک تخصیلی
داشتن پیشنهاد واقعی کار یا قرارداد امضا شده استخدام
داشتن عاید سالانه به میزان حداقل  ۳۹.۶۲۴ یورو و یا ۵۰.۶۰۰ عاید ناخالص

BAMF

معلومات بیشتردر ایبنباره را از اداره Bundesamt für Migration und Flüchtling  (به انگلیسی، آلمانی، فرانسه و هسپانیوی) دریافت کنید.مخفف Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (اداره فدرال مهاجرت و پناهنده گی). اداره فدرال مهاجرت و پناهنده گی مسئول رسیده گی به پروسه پناهنده گی و محافظت از پناهجویان است. این اداره درباره پناهنده گی و مهاجرت معلومات فراهم میکند و در زمینه‌های گوناگون مشوره ارائه میدهد. این اداره برای فراهم کردن زمینه ادغام مهاجرین کورس‌های زبان را هم برگذار و پروژه های را اجرا میکند.

جمهوری فدرال Bundesland

 جمهوری فدرال آلمان به 16 دولت فرعی به نام دولتهای فدرال تقسیم شده است. هر نظام فدرال، دولت خود را دارد. برخی مسائل سیاسی جز مشکلات ایالتی است، یعنی این که در ایالت‌های مختلف مورد بررسی قرار میگیرد و روش رسیده گی به آنها در ایالت‌های مختلف فرق میکند. مسائل آموزشی و فرهنگی جز این مسائل هستند. هر چند، ایالت‌های فدرال مجری سیاست‌های ملی هستند و در این زمینه استقلال چشمگیری دارند. در نتیجه، حتی قانون حاکم بر پروسه پناهنده گی را متغیر کرده است.