کلید Königsteiner Schlüssel

یک توافق برای تعیین سهم پرداختی هر ایالت فدرال در آلمان است. از این کلید برای تعیین تعداد مهاجرینی که هر ایالت فدرال باید بپذیرد استفاده میشود. هر چه یک ایالت فدرال بزرگتر و ثروتمندتر باشد، مهاجرین بیشتر را میپذیرد.