وضعیت پناهجو Flüchtlingsstatus

 «کنوانسیون پناهندگی ژنیو» دولت‌ها را ملزم میکند تا از پناهجویان که زنده گی یا آزادی آنها در کشور شان تهدید میشود، محافظت کنند. دلیل تهدید در کشور ممکن است مرتبط  به نژاد، مذهب، تابعیت یا گرایش سیاسی پناهجو ویا عضویت او در گروه های اجتماعی خاصی باشد. در آلمان، اگر اداره مهاجرت و پناهنده گی (BAMF) فرد را مستحق پناهنده گی یا دارای شرایط پناهجو طبق «کنوانسیون پناهندگان ژنیو» بداند، به آن فرد حق اقامت وضعیت پناهجو داده میشود.

 

در خواست بعدی Folgeantrag

درخواست متعاقب یا بعدی درخواست پناهنده گی جدید است که متقاضی میتواند در صورت رد شدن درخواست اول یا منصرف شدن از درخواست اول تسلیم کند. هر چند، بررسی پروسه پناهنده گی دوم فقط زمانی ممکن است که دلایل جدید برای ارائه درخواست پناهنده گی وجود داشته باشد. مثلاً، اگر متقاضی بتواند اسنادی را ارائه کند که مسئولین را قانع کند که ضرورت متقاضی به اقامت بدلیل بدتر شدن  وضعیت  در کشورش تشدید یافته است، میتواند درخواست متعاقب را تسلیم کند. درخواست متعاقب منجر به اعطای حق اقامت نمیشود مگر این که اداره فدرال مهاجرت و پناهنده گی (BAMF) به اداره مهاجرت اعلام کند که دلایل جدید وجود دارند.