قربانیان سیاسی Politisch Verfolgte

قانون اساسی آلمان (Grundgesetz) تصریح میکند: افرادیکه در کشورخود به دلایل سیاسی تحت شکنجه یا پیگرد قرار بگیرند میتوانند درخواست پناهنده گی کنند. قربانیان سیاسی افرادی هستند که به دلایل مذهبی، جهان بینی یا دیگر مسائل سیاسی دچار تبعیض و بد رفتاری شدید شده‌اند. اگر آنها به عنوان قربانی سیاسی پناهنده شناخته شوند، به آنها وضعیت پناهجویی داده نمیشود.