ABH

  مخفف Ausländerbehörde (اداره امور خارجیان)، به بخش«اداره امور خارجیان» در پایین مراجعه کنید.

اخراج Abschiebung

اگر درخواست پناهنده گی رد شود، از متقاضی پناهنده گی کتباً خواسته میشود که کشور را ترک کند. اگر متقاضی طی مهلت معین یا تمدید شده داوطلبانه این کار را انجام ندهد، از کشور اخراج میشود. این خروج اجباری و احتمالاً با همراهی پولیس است. خروج همچنین به این معنی است که ورود دوباره متقاضی به کشور ممنوع است. فردیکه با وجود این ممنوعیت دوباره وارد کشور شود، تحت پیگرد قرار میگیرد. مدت این ممنوعیت محدود است.

پناهنده گی Asyl

 پناهنده گی، حفاظتی است که دولتها برای افراد تحت شکنجه تضمین میکنند. پناه‌جویان تحت پیگرد که متقاضی پناهنده گی هستند خواستار پذیرش دائم در کشور میزبان و حفظ جان خود هستند. آنها برای این که واجد شرایط شوند باید درخواست پناهنده گی کنند. مسئولین ذیربط هر یک از دوسیه ها را بررسی و تصمیم میگیرند که  آیا این پناهجو  مستحق پناهنده گی است یا خیر، و اگر بلی، از کدام نوع. اگر به یک پناهجو در آلمان پناهنده گی داده شود، به او جازه اقامت نیز داده میشود.

قانون اقامت Aufenthaltsgesetz

 در آلمان، مهاجرت اتباع خارجی مربوط «قانون اقامت» (Aufenthaltsgesetz) است. این قانون شرایط قانونی ورود و خروج، اقامت، اسکان و استخدام را نیز تعیین میکند. اقدامات ادغام نیز ریشه در این قانون دارد.

جواز اقامت Aufenthaltstitel

برای زندگی در آلمان پناهجویان به جواز اقامت نیاز دارند.جواز اقامت در آالمان اشکال مختلفی دارد، از جواز اقامت های موقت تا دایمی.جواز های موقت برای مدت معنی در نظر گرفته میشوند اما با جواز اقامت دایم میتوانید در هر قسمت ازآلمان کار و زندگی کنید.

اداره امور خارجیان Ausländerbehörde

این اداره مییول همه مهاجرتها یه آلمان است. در همه شهر ها این اداره اولین مرجع برای سوالات شما در مورد اقانت در المان است.همچنان این اداره برای اقامت دایم، موقتی و حتی در مورد اخراج و دولدونگو ویزا تصمیم میگیرد.