خدمات اورژانس در موارد مسمومیت (Giftnotdienst)

اگر شما یا شخص دیگری مسموم شده اید، می توانید با مرکز کنترل سم در نزدیکی خود تماس بگیرید. به این مراکز میتوانید بصورت شبانه روزی تماس بگیرید. شماره تلفن مرکز کنترل سم منطقه خود را می توانید در وب سایت  bvl.bund.de بیابید.