شرکت های جمع آوری بدهی چگونه کار می کنند؟

این شرکت های ابتدا یک نامه (Inkassoschreiben) برای شما ارسال می کند. در این نامه از شما خواسته می شود مبلغ بدهی، هزینه یادآوری (Mahngebühren) و هزینه های جمع آوری (Inkassokosten) را پرداخت کنید.

اگر  مبلغ را نپردازید و همچنین علیه آن اعتراض هم نکنید، شرکت حق دارد از شما به دادگاه شکایت کند. سپس دادگاه تصمیم خواهد گرفت كه آیا باید این مبلغ را بپردازید یا خیر. تا زماني كه دادگاه حكم نكرده باشد، هيچ موضوع دیگری در برابر شما اتفاق نمی افتد.