چه کسی باید هزینه رادیو تلویزیون (Rundfunkbeitrag) بپردازد؟

در اصل، هر فردی که سن ۱۸ سال را کامل کرده باشد باید این هزینه را پرداخت کند، اما همه اعضای خانواده نه، بلکه یک فرد از یک خانه اگر پرداخت کند کافی است. یعنی هر خانه فقط هزینه ۱۸ یورو و ۳۶ سنت پرداخت میکنند مهم نیست چند نفر هستند. حتی اگر خانواده نباشید و چندین فرد جداگانه در یک آپارتمان زندگی کنند همان هزینه ۱۸ یورو و ۳۶ سنت را بین خود باید تقسیم کنند. اما از بین افراد باید یک نفر آپارتمان را برای پرداخت این هزینه ثبت کند.