میتوانم نامزاد وپارت‌نر خود را برای اینکه ازدواج کنم به آلمان دعوت کنم؟

اگر پارتنر شما هنوز در خارج از کشور باشد، می تواند از سفارت آلمان در کشورش و یا دیگر سفارتهای آلمان درخواست ویزای ازدواج در آلمان کند. اگر همه مدارک و شرایط شما درست باشد میتوانید برای پارتنر خود ویزا دریافت کنید. این ویزا یا اجازه اقامت به مدت سه ماه معتبر است و می تواند توسط اداره مهاجرت به مدت سه ماه دیگر تمدید شود. در طول این سه تا شش ماه، ازدواج شما باید به طور رسمی ثبت شود. در غیر این صورت، شریک زندگی شما ممکن است مجبور به ترک  آلمان شود.