چند نوع کمک‌هزینه والدین وجود دارد؟

کمک‌هزینه والدین دو نوع اصلی دارد: کمک‌هزینه پایه ("Basiselterngeld ")  و نوع دیگری از کمک‌هزینه والدین که به نام «الترن‌گلد‌-پلوس» ("ElterngeldPlus") شناخته می‌شود. 

کمک‌هزینه پایه ("Basiselterngeld "): در این مدل والدین روی هم و به ازای هر فرزند، می‌توانند به مدت ۱۲ ماه کمک‌هزینه والدین دریافت کنند. اگر شما و شریک زندگی شما توافق کنید که کمک هزینه را بین خود تقسیم کنید، به هر یک از شما دو ماه اضافه کمک‌هزینه والدین تعلق می‌گیرد. این که شما و شریک زندگی شما هر یک چه میزانی از این کمک‌هزینه را دریافت می‌کنید به توافق میان شما دو نفر باز می‌گردد- فقط لازم است به خاطر داشته باشید که هر یک از شما باید حداقل دو ماه و حداکثر ۱۲ ماه کمک‌هزینه دریافت کند. اگر شما یک پدرِ تنها یا مادرِ تنها هستید که کل مسئولیت فرزند را برعهده دارید، به شما روی هم ۱۴ ماه کمک‌هزینه پایه تعلق می‌گیرد. 

 «الترن‌گلد‌-پلوس» ("ElterngeldPlus"): در این نوع از کمک‌هزینه والدین،‌ به ازای هر فرزند، والدین می‌توانند روی هم ۲۴ ماه کمک‌هزینه دریافت کنند، اما میزان کمک‌هزینه‌ای که دریافت می‌کنند نصفِ میزانی است که در کمک‌هزینه پایه پرداخت می‌شود. در این مدل اگر شما بین ۲۵ تا ۳۰ ساعت در هفته کار کنید، به مدت چهار ماه بیشتر می‌توانید «الترن‌گلد‌-پلوس» دریافت کنید. این چهار ماه پرداختِ اضافه به پدران و مادرانِ تنها نیز تعلق می‌گیرد. 

لطفا توجه داشته باشید: شما می‌توانید این دو نوع از کمک‌هزینه خانواده را با هم ترکیب کنید. برای مثال شما می‌توانید به مدت شش ماه کمک‌هزینه پایه را دریافت کنید و بعد دوازده ماه از «الترن‌گلد‌-پلوس» استفاده کنید.