آیا طی مرخصی والدین حقوق دریافت می‌کنم؟

نه. شما طی مرخصی والدین از محل کار خود حقوق دریافت نمی‌کنید اما می‌توانید برای دریافت «کمک هزینه والدین» ("Elterngeld") درخواست بدهید. کمک‌هزینه والدین یک کمک‌هزینه دولتی است که در اختیار والدین کودکان کم‌ سن و سال قرار می‌گیرد. برای معلومات بیشتر در مورد این کمک هزینه به فصل «کمک هزینه والدین» مراجعه کنید.