ادارات و نهاد‌های دولتی

اداره أمور خارجیان «Ausländerbehörde»    

شعبه اول:  Friedrich-Krause-Ufer 24، 13353 Berlin

شعبه دوم : Keplerstr. 2 ، 10589 Berlin

شعبه دوم اداره أمور خارجیان برای اموری خاصی چون اقامت و تمدید اقامت برای دانشجویان، اقامت کاری، اقامت برای پراکتیکم آسبیلدونگ و دارندگان کارت آبی اقامت اروپا، کار میکند.

 

اداره رفاه جوانان (Jugendamt) 

اینکه کدام شعبه اداره رفاه جوانان مسول رسیدگی به أمور شما است، بستگی به محل اقامت شما دارد. برای دانستن اینکه مربوط به  کدام ناحیه هستید به این وبسایت auf dieser Website سربزنید.

شهرداری (Bürgeramt)  

اینکه کدام شعبه اداره شهرداری مسول رسیدگی به أمور شما است، بستگی به محل اقامت شما دارد. برای دانستن اینکه مربوط به  کدام ناحیه هستید به این وبسایت auf dieser Website سربزنید .

اداره سوسیال Sozialamt

اینکه کدام دفتر سوسیال مسول رسیدگی به أمور شما است، بستگی به محل اقامت شما دارد. برای دانستن اینکه مربوط به کدام ناحیه هستید به این وبسایتauf dieser Website سربزنید 

اگر پرونده پناهندگی شما هنوز در جریان است، در برلین اداره Landesamt für Gesundheit und Soziales  در برلین (Goslarer Ufer 15, 10589 Berlin) مسول پیشبررد أمور سوسیالی شما است.

مراکز معلومات و مشاوره

مراکز مشاوره پناهجویی Migrationsberatungsstellen

در برلین نهادهای زیادی هستند که برای پناهجویان مشاوره ارائه میکنند. بطور مثال اداره (AWO) و یا موسسه متخصصان مهاجرت و انتگراسیون. در موتور جستحوی محلی هندبوک جرمنی، مراکز مشاوره در محل تانرا بیابید. 

مراکز مشاوره پناهجویان جوان Jugendmigrationsberatungsstellen

برای مشاوره دهی برای پناهجویان جوان هم دفاتر و نهادهای زیادی در همه ناحیه ها کار میکنند. نزدیکترین مرکر مشاروه دهی را در وبسایت خدمات مشاوره دهی پناهجویان جوان را در این وبسایت Jugendmigrationsdienstes بیابید.

موسسات

موسسه صلیب سرخ برلین  Berliner Rotes Kreuz e.V   

موسسه صلیب سرخ برلین خدمات مشاوره اختصاصی را برای پناهجویان ارائه میکند. برای یافتن مراکز به زبانها مختلف به این وبسایت auf dieser Website مراجعه کنید.

 

موسسه  Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V 

(Residenzstraße 90، 13409 Berlin (030-66633-0 info@caritas-berlin.de

 

موسسه  AWO Landesverband Berlin e.V. 

Blücherstr. 62، 10961 Berlin  030-25389-0 info@awoberlin.de

موسسه  Der Paritätische

Kollwitzstraße 94-96 10435 Berlin 030-86001-600  info@paritaet-berlin.de

 

 اداره دیاکونی Diakonie Berlin-Brandenburg-Oberlausitz  

دیاکونی برای همه گروه های سنی و در هر شرایط زندگی مشاوره میدهد و آنها را کمک میکند. این خدمات را در این وبسایت auf dieser Website بیابید.  

برای حالات اضطرار

پلیس

در همه حالات اضطراری که إحساس خطر میکنید، میتوانید با شماره ۱۱۰ به پلیس به تماس شوید. برای تماسهای معلوماتی به شماره ۰۳۰۴۶۶۴۴۶۶۴ به تماس شوید.

آتش نشانی

برای مشکلاتی مانند آتش سوزی و سیل و طوفان میتوانید به شما ۱۱۲ به تماس شوید.

 

دارو خانه‌های شبانه روزی

برای یافتن داروخانه‌های‌ باز در أوقات غیر رسمی به وبسایت Apothekerkammer Berlin رفته و نزدیکترین دارو خانه باز را بیابید