ادارات و نهاد‌های مهم دولتی

Bürgeramt – Kommunale Ausländerbehörde
آدرس: Niederwall 23
33602 Bielefeld
تلفن: ۰-۰۵۲۱/۵۱
auslaenderbehoerde@bielefeld.de

 Amt für Kinder, Jugend und Familie
 آدرس:Niederwall 23
33602 Bielefeld
تلفن:۵۰۵۵-۰۵۲۱/۵۱ 
jugendamt@bielefeld.de

Neues Rathaus

آدرس:Niederwall 23
33602 Bielefeld
تلفن: ۰-۰۵۲۱/۵۱
buergerberatung@bielefeld.de

  Amt für soziale Leistungen – Sozialamt

آدرس:Niederwall 23
33602 Bielefeld
تلفن: ۰-۰۵۲۱/۵۱ 
sozialamt@bielefeld.de

برای حالات اضطرار

در همه حالات اضطراری که إحساس خطر میکنید، میتوانید با شماره ۱۱۰ به پلیس به تماس شوید. برای تماسهای معلوماتی به شماره ۰-۰۵۲۱۵۴۵ به تماس شوید. 

  • آتش نشانی

برای مشکلاتی مانند آتش سوزی و سیل و طوفان میتوانید به شما ۱۱۲ به تماس شوید.

  • در شرایط مسمومیت

در صورتی که فردی علائم مسمومیت داشته باشد، می توانید بصورت شبانه روزی برای دریافت کمک پزشکی به این شماره ۰۲۲۸۱۹۲۴۰ تماس بگیرید.    

برای یافتن داروخانه‌های‌ باز در أوقات غیر رسمی به وبسایت www.apotheken.de oder www.aponet.de رفته و نزدیکترین دارو خانه باز را بیابید.

  •  کمک های پزشکی برای افرادی که بیمه درمان  و اقامت ندارند

حتی اگر بیمه درمانی و اقامت نداشته باشید باز هم میتوانید به MediNetz Bielefeld مراجعه کنید. انها به شما بصورت ناشناس و محرمانه کمک میکنند. 

آدرس: Friedenstraße 4-8

33602 Bielefeld

0521-54651511

mfh@ak-asyl.info