ادارات و نهاد‌های دولتی

          آدرس:Oxfordstraße 19
          53 111 Bonn

          تلفن:۰۲۲۸۷۷۶۳۷۰  

         auslaenderamt@bonn.de

       Amt für Kinder, Jugend und Familie

       آدرس: Sankt Augustiner Straße 86
       53225 Bonn
       تلفن: ۰۲۲۸۷۷۳۷۷۷ 
       amtsleitung.amt51@bonn.de

        Dienstleistungszentrum für Bürger- und Straßenverkehrsangelegenheiten

        آدرس: Berliner Platz 2
        53 111 Bonn
        تلفن:  ۰۲۲۸۷۷۶۶۷۷
       buergeramt@bonn.de         

  • اداره سوسیال Sozialamt    

          Amt für Soziales und Wohnen

         آدرس: Rathaus Beuel, Friedrich-Breuer-Straße 65
         53 225 Bonn
         تلفن: ۰۲۲۸۷۷۴۸۱۰ و ۰۲۲۸۷۷۴۹۵۹  
         amtsleitung.amt50@bonn.de

برای حالات اضطرار

در همه حالات اضطراری که إحساس خطر میکنید، میتوانید با شماره ۱۱۰ به پلیس بن به تماس شوید. برای تماسهای معلوماتی به شماره ۰۲۲۸۱۵۰ به تماس شوید. 

  • آتش نشانی

برای مشکلاتی مانند آتش سوزی و سیل و طوفان میتوانید به شما ۱۱۲ به تماس شوید.

در صورتی که فردی علائم مسمومیت داشته باشد، می توانید بصورت شبانه روزی برای دریافت کمک پزشکی به این شماره ۰۲۲۸۱۹۲۴۰  تماس بگیرید.

برای یافتن داروخانه‌های‌ باز در أوقات غیر رسمی به وبسایت www.apotheken.de oder www.aponet.de رفته و نزدیکترین دارو خانه باز را بیابید.

  • کمک های پزشکی برای افرادی که بیمه درمان  و اقامت ندارند

حتی اگر بیمه درمانی و اقامت نداشته باشید باز هم میتوانید به  MediNetz Bonn مراجعه کنید. انها به شما بصورت ناشناس و محرمانه کمک میکنند. 

آدرس: Heerstraße 205

53111 Bonn

Telefon: 0175-5577907

E-Mail: medinetzbonn@mailbox.org

ساعات کاری: دوشنبه ها ساعت 17.30 – 19