ادارات و نهاد‌های دولتی

آدرس:Fallersleber Straße 1

38100 Braunschweig

تلفن: ۰۵۳۱۴۷۰۶۰۰۸ 

auslaenderbehoerde@braunschweig.de

آدرس:Eiermarkt 4-5

38100 Braunschweig

تلفن: ۰۵۳۱۴۷۰۸۴۱۵ 

kinder.jugend.familie@braunschweig.de

آدرس:Fallersleber Straße 1

38100 Braunschweig

تلفن: ۰۵۳۱۴۷۰۱ 

buergerangelegenheiten@braunschweig.de

آدرس:Naumburgstraße 25

38124 Braunschweig

تلفن: ۰۵۳۱۴۷۰۸۹۴۵ 

soziale.hilfen@braunschweig.de

برای حالات اضطرار

در همه حالات اضطراری که إحساس خطر میکنید، میتوانید با شماره ۱۱۰ به پلیس به تماس شوید. برای معلومات عمومی به وب‌سایت Online-Wache مراجعه کنید. 

  • آتش نشانی

برای مشکلاتی مانند آتش سوزی و سیل و طوفان میتوانید به شما ۱۱۲ به تماس شوید.

  • در شرایط مسمومیت

در صورتی که فردی علائم مسمومیت داشته باشد، می توانید بصورت شبانه روزی برای دریافت کمک پزشکی به این شماره ۰۵۳۱۶۲۲۹۰ تماس بگیرید.    

برای یافتن داروخانه‌های‌ باز در أوقات غیر رسمی به وبسایت www.apotheken.de oder www.aponet.de رفته و نزدیکترین دارو خانه باز را بیابید.