ادارات و نهاد‌های دولتی

         آدرس:Stresemannstraße 48
         28207 Bremen
         تلفن: ۰۴۲۱۳۶۱۸۸۶۳۰ 
        office-auslaenderbehoerde@migrationsamt.bremen.de

 

           اینکه کدام شعبه ادره رفاه جوانان مسئول رسیدگی به امور شما است بستگی به محل زندگی شما دارد. در این وبسایت

           با وارد کردن آدرس خانه خود، نزدیک‌ترین شعبه این اداره را بیابید. 

         خدمات شهر داری در مرکز شهر BürgerServiceCenter Mitte

         Pelzerstr. 40
         28195 Bremen
        ۰۴۲۱۳۶۱۸۸۶۶۶
        bscmitte@stadtamt.bremen.de

      خدمات شهرداری در BürgerServiceCenter Stresemannstraße

     Stresemannstraße 48
     28207 Bremen
     ۰۴۲۱۳۶۱۸۸۶۹۶
     bscstre@stadtamt.bremen.de

      BürgerServiceCenter Nord

      Gerhard-Rohlfs-Straße 62
      28757 Bremen
      ۰۴۲۱۳۶۱۸۸۶۴۴
     bscnord@buergeramt.bremen.de

           اینکه کدام شعبه سوسیال مسئول رسیدگی به امور شما است بستگی به محل زندگی شما دارد. در این وبسایت با                      وارد کردن آدرس خانه خود، نزدیک‌ترین شعبه این اداره را بیابید. 

مراکز معلومات و مشاوره

مراکز مشاوره پناهجویی Migrationsberatungsstellen

 

          St. Jürgenstr. 102
          28203 Bremen
           ۰۴۲۱۴۱۶۶۱۲۱۸   

 

          Wormser Str. 9 
          28325 Bremen
         ۰۴۲۱۲۴۷۷۲۹۱ 
         dieckmann@inneremission-bremen.de

 

 

          برای مشاوره دهی برای پناهجویان جوان هم دفاتر و نهادهای زیادی در همه ناحیه ها کار میکنند. نزدیکترین مرکر مشاروه

          دهی را در وبسایت خدمات مشاوره دهی پناهجویان جوان را در این وبسایت Jugendmigrationsdienstes بیابید.

نهاد‌های مدد رسان

 

 

 

 

 

 

برای حالات اضطرار

در همه حالات اضطراری که إحساس خطر میکنید، میتوانید با شماره ۱۱۰ به پلیس به تماس شوید. برای تماسهای معلوماتی به شماره ۰۲۱۱۸۷۰۰ به تماس شوید. 

برای مشکلاتی مانند آتش سوزی و سیل و طوفان میتوانید به شما ۱۱۲ به تماس شوید.

در صورتی که فردی علائم مسمومیت داشته باشد، می توانید بصورت شبانه روزی برای دریافت کمک پزشکی به این شماره ۰۵۵۱۱۹۲۴۰  تماس بگیرید.

برای یافتن داروخانه‌های‌ باز در أوقات غیر رسمی به وبسایت www.apotheken.de oder www.aponet.de رفته و نزدیکترین دارو خانه باز را بیابید