ادارات و نهاد‌های دولتی

آدرس:Düsseldorfer Platz 1

09111 Chemnitz

تلفن: ۰۳۷۱۴۸۸۳۳۷۱

auslaenderbehoerde@stadt-chemnitz.de

آدرس:Bahnhofstraße 53

09111 Chemnitz

تلفن: ۰۳۷۱۴۸۸۵۱۰۱ 

jugendamt@stadt-chemnitz.de

آدرس: Düsseldorfer Platz 1

09111 Chemnitz

تلفن: ۰۳۷۱۴۸۸۳۳۰۱ 

buergeramt@stadt-chemnitz.de

  • اداره سوسیال Sozialamt    

آدرس:Bahnhofstraße 54 a

09111 Chemnitz

تلفن: ۰۳۷۱۴۸۸۵۰۰۱ 

sozialamt@stadt-chemnitz.de

مراکز معلومات و مشاوره

مراکز مشاوره پناهجویی Migrationsberatungsstellen

  •  برای اینکه ادارت مشاوره دهی در باره پناهجوی را بیابید به این وب‌سایت auf dieser Website مراجعه کنید. همچنان سایت های مانند  Arbeiterwohlfahrt و Caritas هم به شما کمک میکنند. 

برای یافتن نزدیکترین محل مشاوره به این سایت مراجعه کنید.

نهاد‌های مدد رسان

آدرس:Augustusburger Str. 21b

09111 Chemnitz

تلفن: ۰۳۷۱۲۶۰۷۸۲ 

migration-mbe@caritas-chemnitz.de

آدرس:Max-Müller-Str. 13

09123 Chemnitz

تلفن:۰۳۷۱۲۶۷۷۵۷۲ 

mbe@awo-chemnitz.de

آدرس:Altchemnitzer Straße 26

09120 Chemnitz

تلفن:0371/700800

info@drkchemnitz.de

برای حالات اضطرار

در همه حالات اضطراری که إحساس خطر میکنید، میتوانید با شماره ۱۱۰ به پلیس به تماس شوید. برای معلومات به  وب‌سایت Online-Wache مراجعه کنید و یا به شماره ۰۳۷۱۳۸۷۰ به تماس شوید. 

  • آتش نشانی

برای مشکلاتی مانند آتش سوزی و سیل و طوفان میتوانید به شما ۱۱۲ به تماس شوید.

  • در شرایط مسمومیت

در صورتی که فردی علائم مسمومیت داشته باشد، می توانید بصورت شبانه روزی برای دریافت کمک پزشکی به این شماره ۰۳۶۱۷۳۰۷۳۰ تماس بگیرید. 

برای یافتن داروخانه‌های‌ باز در أوقات غیر رسمی به وبسایت www.apotheken.de oder www.aponet.de رفته و نزدیکترین دارو خانه باز را بیابید.