ادارات دولتی

اداره امور خارجیان (Ausländerbehörde)

Kalk Karree
Ottmar-Pohl-Platz 1
51103 Cologne
auslaenderamt-info@stadt-koeln.de


آدرس پستی:
Foreigners’ Registration Office Cologne
P.O. box 10 35 64
50475 Cologne

اینجا در باره بخش‌های مختلف اداره امور خارجیان در مونش معلومات دریافت کنید.

 

اداره امور جوانان (Jugendamt)

Kalk Karree
Ottmar-Pohl-Platz 1، 51103 Cologne

Telephone 0221-22 10
jugendamt@stadt-koeln.de


آدرس پستی:

Children, Youth and Families Office
P.O. box 10 35 64
50475 Cologne

معلومات در باره خدمات و اینکه شما مربوط به کدام شعبه اداری میشوید را اینجا بیابید. 

 

شهرداری (Bürgeramt)

در هر منطقه، یکی از اداره‌های شهردری بنام خدمات مشتریان (Kundenzentren) وجود دارد که در آن خدمات اداری مثل ثبت نام شهروندان ارائه می شود. در اینجا شما می توانید تمام آدرس ها را پیدا کنید.

 

اداره سوسیال (Sozialamt)

Kalk Karree
Ottmar-Pohl-Platz 1
51103 Cologne
Telephone 0221-22 10
sozialamt@stadt-koeln.de

آدرس پستی:

 (Amt für Soziales und Senioren)
P.O. box 10 35 64
50475 Cologne

شعبه‌های مختلف اداره سوسیال در کلن را اینجا بیابید. 

شماره ‌های اضطراری

  • پلیس

در همه حالات اضطراری که إحساس خطر میکنید، میتوانید با شماره ۱۱۰ به پلیس به تماس شوید. برای تماسهای معلوماتی به شماره ۰۲۲۲۱۲۲۹۰ به تماس شوید.

برای مشکلاتی مانند آتش سوزی و سیل و طوفان میتوانید به شما ۱۱۲ به تماس شوید.

  • در شرایط مسمومیت

در صورتی که فردی علائم مسمومیت داشته باشد، می توانید بصورت شبانه روزی برای دریافت کمک پزشکی به این شماره ۰۲۲۲۸۱۹۲۴۰  تماس بگیرید.

  • دارو خانه‌های شبانه روزی

برای یافتن داروخانه‌های‌ باز در أوقات غیر رسمی به وبسایت www.apotheken.de oder www.aponet.de رفته و نزدیکترین دارو خانه باز را بیابید.

  • کمک های پزشکی برای افرادی که بیمه درمان  و اقامت ندارند

حتی اگر بیمه درمانی و اقامت نداشته باشید باز هم میتوانید به  Malteser مراجعه کنید. انها به شما بصورت ناشناس و محرمانه کمک میکنند. 

آدرس: Malteser Krankenhaus St. Hildegardis, Haus Rita

Bachemer Str. 29-33

50931 Köln

Telefon: 0221 – 94976042

 mmm@malteser-koeln.de

اوقات کاری دوشنبه تا جمعه:  8 – 10