ادارات و نهاد‌های دولتی

       آدرس: Olpe 1 
       44122 Dortmund
       تلفن: ۰۲۳۱۵۰۲۷۱۳۲ 
       auslaenderangelegenheiten@dortmund.de

         آدرس: Ostwall 64 
        44135 Dortmund
        تلفن: ۰۲۳۱۵۰۰ 
       jugendamt@dortmund.de

        آدرس: Südwall 2-4 
        Postfach 44122
        44137 Dortmund
        تلفن: ۰۲۳۱۵۰۱۳۳۳۲
        buergerdienste@stadtdo.de

       آدرس:Luisenstr. 11-13 
       44137 Dortmund
        تلفن: ۰۲۳۱۵۰۰
        sozialamt@dortmund.de

مراکز معلومات و مشاوره

مراکز مشاوره پناهجویی Migrationsberatungsstellen

نهادهای زیادی هستند که برای پناهجویان مشاوره ارائه میکنند. بطور مثال اداره (AWO) و همچنان موسسه های اختصاصی برای مهاجرت و انتگراسیو ن. در موتور جستحوی محلی هندبوک جرمنی، مراکز مشاوره در محل تانرا بیابید. 

مراکز مشاوره پناهجویان جوان Jugendmigrationsberatungsstellen

برای مشاوره دهی برای پناهجویان جوان هم دفاتر و نهادهای زیادی در همه ناحیه ها کار میکنند. نزدیکترین مرکر مشاروه دهی را در وبسایت خدمات مشاوره دهی پناهجویان جوان را در این وبسایت Jugendmigrationsdienstes بیابید.

نهاد‌های مدد رسان

         آدرس: Rolandstraße 10
         44145 Dortmund
         تلفن: ۰۲۳۱۸۴۹۴۶۲۱ 

برای حالات اضطرار

در همه حالات اضطراری که إحساس خطر میکنید، میتوانید با شماره ۱۱۰ به پلیس به تماس شوید. برای تماسهای معلوماتی به شماره ۰۲۳۱۱۳۲۸۲۸۲ به تماس شوید.

برای مشکلاتی مانند آتش سوزی و سیل و طوفان میتوانید به شما ۱۱۲ به تماس شوید.

در صورتی که فردی علائم مسمومیت داشته باشد، می توانید بصورت شبانه روزی برای دریافت کمک پزشکی به این شماره ۰۲۲۸۱۹۲۴۰ تماس بگیرید. 

برای یافتن داروخانه‌های‌ باز در أوقات غیر رسمی به وبسایت www.apotheken.de oder www.aponet.de رفته و نزدیکترین دارو خانه باز را بیابید