ادارات دولتی

Theaterstrasse 15
01067 Dresden
طبقه دوم اطاق ۱۵۷ تا ۱۷۴ 

تلفن: +49 (0) 351 4886 461
فکس: +49 (0) 351 4886 446
ایمل: auslaenderbehoerde@dresden.de
آٔرس پستی: 
P.O. box 12 00 20 
01001 Dresden

اینکه کدام شعبه از دفاتر شهرداری مسئول رسیدگی به خدمات مورد نیاز شما است را در این وبسایت بیابید.
 

اداره امور جوانان در درسدن
jugendamt@dresden.de

آدرس مراجعه:
Dr.-Külz-Ring 19
01067 Dresden

آدرس پستی:
P.O. box 12 00 20 
01001 Dresden

  • اداره سوسیال Sozialamt

آدرس مراجعه: Junghansstrasse 2، 01277 Dresden

آدرس پستی:P.O. box 12 00 20، 01001 Dresden

تلفن:  +49 (0) 351 4881441
ایمل:  sozialamt@dresden.de

شماره‌های اضطراری

  • پلیس

در همه حالات اضطراری که إحساس خطر میکنید، میتوانید با شماره ۱۱۰ به پلیس به تماس شوید. 

  • آتش نشانی

برای مشکلاتی مانند آتش سوزی و سیل و طوفان میتوانید به شما ۱۱۲ به تماس شوید.

  • در شرایط مسمومیت

در صورتی که فردی علائم مسمومیت داشته باشد، می توانید بصورت شبانه روزی برای دریافت کمک پزشکی به این شماره

0361-730730  تماس بگیرید.

  • کمک های پزشکی برای افرادی که بیمه درمان  و اقامت ندارند

حتی اگر بیمه درمانی و اقامت نداشته باشید باز هم میتوانید به medinetz Dresden مراجعه کنید. انها به شما بصورت ناشناس و محرمانه کمک میکنند. 

آدرس: Heinrich-Zille-Straße 6

01219 Dresden

Telefon: 0177 – 1736781

E-Mail: medinetzdresden@gmx.de

 Mittwoch im Monat, 18 – 20 Uhr und nach Vereinbarung