ادارات دولتی

Theaterstrasse 15
01067 Dresden
طبقه دوم اطاق ۱۵۷ تا ۱۷۴ 

تلفن: +49 (0) 351 4886 461
فکس: +49 (0) 351 4886 446
ایمل: auslaenderbehoerde@dresden.de
آٔرس پستی: 
P.O. box 12 00 20 
01001 Dresden

اینکه کدام شعبه از دفاتر شهرداری مسئول رسیدگی به خدمات مورد نیاز شما است را در این وبسایت بیابید.
 

اداره امور جوانان در درسدن
jugendamt@dresden.de

آدرس مراجعه:
Dr.-Külz-Ring 19
01067 Dresden

آدرس پستی:
P.O. box 12 00 20 
01001 Dresden

  • اداره سوسیال Sozialamt

آدرس مراجعه: Junghansstrasse 2، 01277 Dresden

آدرس پستی:P.O. box 12 00 20، 01001 Dresden

تلفن:  +49 (0) 351 4881441
ایمل:  sozialamt@dresden.de