ادارات و نهاد‌های دولتی

           آدرس: Willi-Becker-Allee 7
           40200 Düsseldorf
           تلفن: ۰۲۱۱۸۹۲۱۰۲۰ 

 

           آدرس: Willi-Becker-Allee 7
          40227 Düsseldorf
          تلفن: ۰۲۱۱۸۹۹۵۱۷۹  

 

         برای بدست آوردن وقت برای رفتن به شهرداری به این وب‌سایت مراجعه کنید و یا به شماره ۰۲۱۱۸۹۹۹۶۸۰ به تماس شوید.

 

           آدرس: Willi-Becker-Allee 8
           40227 Düsseldorf
           تلفن: ۰۲۱۱۸۹۹۱ 

مراکز معلومات و مشاوره

مراکز مشاوره پناهجویی Migrationsberatungsstellen

نهادهای زیادی هستند که برای پناهجویان مشاوره ارائه میکنند. بطور مثال اداره (AWO) و همچنان موسسه های اختصاصی برای مهاجرت و انتگراسیو ن. در موتور جستحوی محلی هندبوک جرمنی، مراکز مشاوره در محل تانرا بیابید. 

مراکز مشاوره پناهجویان جوان Jugendmigrationsberatungsstellen

برای مشاوره دهی برای پناهجویان جوان هم دفاتر و نهادهای زیادی در همه ناحیه ها کار میکنند. نزدیکترین مرکر مشاروه دهی را در وبسایت خدمات مشاوره دهی پناهجویان جوان را در این وبسایت Jugendmigrationsdienstes بیابید.

نهاد‌های مدد رسان

 

 

 

 

برای حالات اضطرار

در همه حالات اضطراری که إحساس خطر میکنید، میتوانید با شماره ۱۱۰ به پلیس به تماس شوید. برای تماسهای معلوماتی به شماره ۰۲۱۱۸۷۰۰ به تماس شوید. 

برای مشکلاتی مانند آتش سوزی و سیل و طوفان میتوانید به شما ۱۱۲ به تماس شوید.

در صورتی که فردی علائم مسمومیت داشته باشد، می توانید بصورت شبانه روزی برای دریافت کمک پزشکی به این شماره ۰۰۲۲۸۱۹۲۴۰ تماس بگیرید. 

برای یافتن داروخانه‌های‌ باز در أوقات غیر رسمی به وبسایت Apothekerkammer  رفته و نزدیکترین دارو خانه باز را بیابید