ادارات و نهاد‌های دولتی

اگر در هانوفر هستید:

آدرس:Leinstraße 14

30159 Hannover

تلفن: ۰۵۱۱۱۶۸۳۲۳۳۰ 

اگر در اطراف هانوفر هستید:

Team Zuwanderung

آدرس: Maschstraße 17

30169 Hannover

تلفن:۰۵۱۱۶۱۶۰ 

zuwanderung@region-hannover.de

Fachbereich Jugend und Familie

آدرس:Ihmeplatz 5

30449 Hannover

تلفن: ۰۵۱۱۱۶۸۴۲۷۸۶

اینکه کدام اداره شهرداری مسئول رسیدگی به امور شما اسن بستگی به آدرس شما دارد. در این سایت  Website با وارد کردن آدرس خانه تان میتوانید بدانید به کدام شعبه مراجعه کنید.

آدرس: Hamburger Allee 25

30161 Hannover

تلفن: ۰۵۱۱۱۶۸۴۲۴۷۲

50service@hannover-stadt.de

برای حالات اضطرار

در همه حالات اضطراری که إحساس خطر میکنید، میتوانید با شماره ۱۱۰ به پلیس به تماس شوید. برای معلومات به  وب‌سایت Online-Wache مراجعه کنید. 

  • آتش نشانی

برای مشکلاتی مانند آتش سوزی و سیل و طوفان میتوانید به شما ۱۱۲ به تماس شوید.

  • در شرایط مسمومیت

در صورتی که فردی علائم مسمومیت داشته باشد، می توانید بصورت شبانه روزی برای دریافت کمک پزشکی به این شماره ۰۵۵۱۱۹۲۴۰ تماس بگیرید.

برای یافتن داروخانه‌های‌ باز در أوقات غیر رسمی به وبسایت www.apotheken.de www.aponet.de رفته و نزدیکترین دارو خانه باز را بیابید.

  • کمک های پزشکی برای افرادی که بیمه درمان  و اقامت ندارند

حتی اگر بیمه درمانی و اقامت نداشته باشید باز هم میتوانید به Malteser مراجعه کنید. انها به شما بصورت ناشناس و محرمانه کمک میکنند. 

Caritas Hannover

آدرس: Leibnizufer 13-15

30169 Hannover

Telefon: 0511 – 1695430

 mmm@malteser-hannover.de

ساعات کاری سه شنبه ها : 10 – 12