ادارات مهم

Ausländerbehörde اداره أمور مهاجرت و خارجی ها

آدرس: Prager Straße 118.136  04317 Leipzig

auslaender-leipzig@leipzig.deآدرس ایمل

تلفن: 1233310 0341

فکس:1233315 0341 

آدرس پستی: Stadt Leipzig, Ausländerbehörde, 04092 Leipzig

Jugendamtاداره کودکان و نوجوانان

Naumburger Straße 26آدرس:

04229 Leipzig

0341-1234641 تلفن

0341-1234484 فکس

Jugend-familie-bildung@leipzig.deایمل :

 آدرس پستی: Stadt Leipzig, Amt für Jugend, Familie und Bildung, 04092 Leipzig

Bürgeramt شهرداری

 برای اینکه بدانید به کدام اداره شهرداری مراجعه کنید آدرس خود را در این سایت dieser Seite بنوسید و ادرس اداره مربوط منطقه خود را پیدا کنید.

Sozialamt اداره سوسیال

Burgplatz 1 آدرس

04109 Leipzig

0341-1230 تلفن

0341-1234525 فکس

sozialamt@leipzig.deایمل

آدرس پستی: Stadt Leipzig, Sozialamt, 04092 Leipzig 

حالات اضطراری

پلیس

در همه حالات اضطراری که  برای خود و یا دیگران إحساس خطر میکنید، میتوانید با شماره ۱۱۰ به پلیس به تماس شوید. برای معلومات عمومی و سوالات دیگر به شماره 0341/9660  با پلیس شهر لایپزیگ تماس بگیرید.  

  • آتش نشانی و حالات اضطرار

برای مشکلاتی مانند آتش سوزی، سیل، طوفان و سایر حالات خطرناک میتوانید به شما ۱۱۲ به تماس شوید.

  • در شرایط مسمومیت

در صورتی که فردی علائم مسمومیت داشته باشد، می توانید بصورت شبانه روزی برای دریافت کمک پزشکی به این شماره 0341/972 46 66 03  تماس بگیرید. 

برای یافتن داروخانه‌های‌ باز در أوقات غیر رسمی به وب سایت leipzig.de مراجعه کنید و نزدیکترین دارو خانه باز را بیابید.

·       کمک های پزشکی برای افرادی که بیمه درمان  و اقامت ندارند

حتی اگر بیمه درمانی و اقامت نداشته باشید باز هم میتوانید به  Medinetz Leipzig مراجعه کنید. انها به شما بصورت ناشناس و محرمانه کمک میکنند.  

Kurt-Eisner-Straße 40 آدرس  

04275 Leipzig

  125 98 41 0341 تلفن

medinetz-leipzig@gmx.de

ساعات کار: 16 – 18