ادارات و نهاد‌های دولتی

  • اداره أمور خارجیان Ausländerbehörde / Amt für Ausländerangelegenheiten

اداره شهروندان

آدرس:Ritterstr. 9

35279 Neustadt

تلفن: ۰۶۶۹۲۸۹۳۴ 

magistrat@neustadt-hessen.de

آدرس:Im Lichtenholz 60

35043 Marburg

تلفن:۰۶۴۲۱۴۰۵۰ 

landmanns@marburg-biedenkopf.de

آدرس:Ritterstr. 9

35279 Neustadt

تلفن: ۰۶۶۹۲۸۹۳۴ 

magistrat@neustadt-hessen.de

  • اداره سوسیال   

آدرس:Ritterstr. 5

35279 Neustadt

تلفن: ۰۶۶۹۲۸۹۲۲ 

مراکز معلومات و مشاوره

مراکز مشاوره پناهجویی Migrationsberatungsstellen

بدلیل اینکه نیوشتات یک شهر کوچک است، دفاتر مخصوص مشاوره برای پناهنجویان در ان وجود ندارد و برای حل مشلات تان باید به موسسه کاریتاس در بددورکهایم Caritas in Bad Dürkheim و دفتر دیاکونی در ماربورگ تماس بگیرید.  

آدرس:Haspelstr. 5
35037 Marburg
تلفن: ۰۶۴۲۱۹۱۲۶۰ 

Geschäftsstelle Biedenkopf
آدرس: Mühlweg 23
35216 Biedenkopf
تلفن: ۰۶۴۶۱۹۵۴۰۰ 

برای یافتن نزدیکترین محل مشاوره به این سایت مراجعه کنید.

نهاد‌های مدد رسان

آدرس:Schesternstr. 16

67433 Neustadt

تلفن:۰۶۳۲۱۳۹۲۹ 

caritas-zentrum.neustadt@caritas-speyer.de

آدرس:Philip-Fauth-Str. 10

67098 Bad Dürkheim

تلفن: ۰۶۳۲۲۹۱۰۸۴۸۰

caritas.urich@caritas-speyer.de

آدرس:Querallee 13

35279 Neustadt / Hessen

تلفن: ۰۱۶۲۲۶۵۹۴۳۹

info@drkneustadthessen.de

برای حالات اضطرار

در همه حالات اضطراری که إحساس خطر میکنید، میتوانید با شماره ۱۱۰ به پلیس به تماس شوید. برای معلومات به  وب‌سایت Online-Wache مراجعه کنید. 

  • آتش نشانی

برای مشکلاتی مانند آتش سوزی و سیل و طوفان میتوانید به شما ۱۱۲ به تماس شوید.

  • در شرایط مسمومیت

در صورتی که فردی علائم مسمومیت داشته باشد، می توانید بصورت شبانه روزی برای دریافت کمک پزشکی به این شماره ۰۶۱۳۱۱۹۲۴۰ تماس بگیرید. 

برای یافتن داروخانه‌های‌ باز در أوقات غیر رسمی به وبسایت www.apotheken.de oder www.aponet.de  رفته و نزدیکترین دارو خانه باز را بیابید.