ادارات و نهاد‌های دولتی

آدرس: Pferdemarkt 14

26121 Oldenburg

تلفن: ۰۴۴۱۲۳۵۴۴۴۴ 

auslaenderbuero@stadt-oldenburg.de

اداره جوانان و خانواده Amt für Jugend und Familie

آدرس:Bergstr. 25

26122 Oldenburg

تلفن: ۰۴۴۱۲۳۵۲۴۰۶

jugend-familie@stadt-oldenburg.de

اینکه کدام اداره شهرداری مسئول رسیدگی به امور شما اسن بستگی به آدرس شما دارد. در این سایت  Website با وارد کردن آدرس خانه تان میتوانید بدانید به کدام شعبه مراجعه کنید.

آدرس: Pferdemarkt 14

26121 Oldenburg

تلفن: ۰۴۴۱۲۳۵۲۳۰۵ 

soziales@stadt-oldenburg.de

مراکز معلومات و مشاوره

مراکز مشاوره پناهجویی Migrationsberatungsstellen

آدرس:Klävemannstr. 16

26122 Oldenburg

تلفن: ۰۴۴۱۹۲۰۵۸۲۱۰

info@ibis-ev.de

برای بانوان و پناهجویان در معرض تعرض و خشونت 

آدرس:Stau 73

26122 Oldenburg

تلفن:۰۴۴۱۲۳۵۳۴۹۰ 

olena.beratung@web.de

آدرس:Bahnhofstr. 23

26122 Oldenburg

queer.refugees.ol@gmail.com

آدرس:Eidechsenstr. 19

26133 Oldenburg

تلفن:۰۴۴۱۴۸۵۰۵۵۵ 

info@yeziden.de

برای یافتن نزدیکترین محل مشاوره به این سایت مراجعه کنید.

نهاد‌های مدد رسان

آدرس:Klingenbergstr. 73

26133 Oldenburg

تلفن:۰۴۴۱۴۸۰۱۰ 

info@awo-ol.de

آدرس:Kaiserstr. 17

26122 Oldenburg

تلفن:۰۴۴۱۹۵۰۳۹۵۴۵ 

fluechtlingsberatung@lv-oldenburg.drk.de

آدرس:Güterstr. 3

26122 Oldenburg

تلفن: ۰۴۴۱۹۷۰۹۳۶۱ 

برای حالات اضطرار

در همه حالات اضطراری که إحساس خطر میکنید، میتوانید با شماره ۱۱۰ به پلیس به تماس شوید. برای معلومات به  وب‌سایت Online-Wache مراجعه کنید. 

  • آتش نشانی

برای مشکلاتی مانند آتش سوزی و سیل و طوفان میتوانید به شما ۱۱۲ به تماس شوید.

  • در شرایط مسمومیت

در صورتی که فردی علائم مسمومیت داشته باشد، می توانید بصورت شبانه روزی برای دریافت کمک پزشکی به این شماره ۰۵۵۱۱۹۲۴۰ تماس بگیرید.

برای یافتن داروخانه‌های‌ باز در أوقات غیر رسمی به وبسایت www.apotheken.de oder www.aponet.de رفته و نزدیکترین دارو خانه باز را بیابید.