ادارات و نهاد‌های دولتی

اگر هنوز پرونده پناهندگی شما در جریان است، این اداره به شما پاسخگو خواهند بود.

اداره امور خارجیان در لیباخ  Zentrale Ausländerbehörde Lebach

آدرس:Oderring 23

66822 Lebach

تلفن: ۰۶۸۱۵۰۱۰۰ 

zab@lava.saarland.de

اگر در باره پرونده پناهندگی شما تصمیم گرفته شده است به این اداره مراجعه کنید.

اداره امور خارجیان در زاربروکن Zentrale Ausländerbehörde Saarbrücken

آدرس: Lebacher Str. 6a

66113 Saarbrücken

تلفن: ۰۶۸۱۵۰۱۰۰ 

zab@lava.saarland.de

آدرس: Heuduckstr. 1

66117 Saarbrücken

تلفن: ۰۶۸۱۵۰۶۵۵۵

jugendamt@rvsbr.de

اینکه کدام اداره شهرداری مسئول رسیدگی به امور شما اسن بستگی به آدرس شما دارد. در این سایت Website با وارد کردن آدرس خانه تان میتوانید بدانید به کدام شعبه مراجعه کنید.

آدرس: Schlossplatz 6-7

66119 Saarbrücken

تلفن: ۰۶۸۱۵۰۶۴۹۴۸ 

مراکز معلومات و مشاوره

مراکز مشاوره پناهجویی Migrationsberatungsstellen

برای یافتن نزدیکترین محل مشاوره به این سایت مراجعه کنید.

نهاد‌های مدد رسان

در لیباخ

آدرس: Pommernstr. 6

66822 Lebach

تلفن: ۰۶۸۱۴۷۸۳ 

خدمات مشاوره برای پناهجویان

آدرس: Serrigerstr. 20

66115 Saarbrücken

تلفن:۰۶۸۱۹۵۹۲۴۸۲۶

آدرس:Oderring 23-25

66822 Lebach

تلفن: ۰۶۸۸۱۵۱۶۱۶

توضیع لباس: kleiderkammer-lebach@lv-saarland.drk.de 

همکار سوسیالی: muellerr@lv-saarland.drk.de

آدرس:Migrationsdienst

Johannisstr. 2

66111 Saarbrücken

تلفن: ۰۶۸۱۳۰۹۰۶۰

migrationsdienst@caritas-saarbruecken.de

برای حالات اضطرار

در همه حالات اضطراری که إحساس خطر میکنید، میتوانید با شماره ۱۱۰ به پلیس به تماس شوید. برای معلومات دیگر به این شماره۰۶۸۱۹۶۲۰  تماس بگیرد.  

برای مشکلاتی مانند آتش سوزی و سیل و طوفان میتوانید به شما ۱۱۲ به تماس شوید.

در صورتی که فردی علائم مسمومیت داشته باشد، می توانید بصورت شبانه روزی برای دریافت کمک پزشکی به این شماره ۰۶۸۴۱۱۹۲۴۰ تماس بگیرید. 

برای یافتن داروخانه‌های‌ باز در أوقات غیر رسمی به وبسایت www.apotheken.de oder www.aponet.de رفته و نزدیکترین دارو خانه باز را بیابید.