ادارات و نهاد‌های دولتی

آدرس:Kasernenweg 1

97424 Schweinfurt

09721/6536301

sicherheit.kommunales@reg-ufr.bayern.de

آدرس:Markt 1

97421 Schweinfurt

09721/517801

jugendamt@schweinfurt.de

آدرس: Markt 1

97421 Schweinfurt

09721/517801

jugendamt@schweinfurt.de

آدرس:Markt 1

97421 Schweinfurt

09721/513901

amt50@schweinfurt.de

مراکز معلومات و مشاوره

مراکز مشاوره پناهجویی Migrationsberatungsstellen

برای یافتن نزدیکترین محل مشاوره به این سایت مراجعه کنید.

نهاد‌های مدد رسان

Gymnasiumstr. 16

97421 Schweinfurt

09721/20870

geschaeftsstelle@diakonie-schweinfurt.de

Kornmarkt 24

97421 Schweinfurt

09721/387070

geschaeftsstelle@awo-schweinfurt.de

Kreisverband Schweinfurt

Gorch-Fock-Str. 15

97421 Schweinfurt

09721/949040

siegmund@brk-schweinfurt.de

Deutschhöferstr. 7

97422 Schweinfurt

09721/71580

info@caritas-schweinfurt.de

Außenstelle Schweinfurt

Manggasse 18a

97421 Schweinfurt

09721/185469

برای حالات اضطرار

در همه حالات اضطراری که إحساس خطر میکنید، میتوانید با شماره ۱۱۰ به پلیس به تماس شوید. برای معلومات بیشتر به شماره 09721/2020 تماس بگیرید.  

  • آتش نشانی

برای مشکلاتی مانند آتش سوزی و سیل و طوفان میتوانید به شما ۱۱۲ به تماس شوید.

  • در شرایط مسمومیت

در صورتی که فردی علائم مسمومیت داشته باشد، می توانید بصورت شبانه روزی برای دریافت کمک پزشکی به این شماره 089/19240 تماس بگیرید. 

برای یافتن داروخانه‌های‌ باز در أوقات غیر رسمی به وبسایت www.apotheken.de oder www.aponet.de رفته و نزدیکترین دارو خانه باز را بیابید.