در چه مواردی آلمان مرا به کشور اول نمی‌فرستد؟

در موارد ذیل آلمان شما را نظر به مقررات دوبلین به کشور دیگری نمی فرستد:

  • اگرشما به عنوان پناهجوی زیر سن قانونی ۱۸ سال و بدون سرپرست به آلمان درخواست پناهندگی داده باشید و در دیگر کشورهای اروپایی خانواده نداشته باشید.
  • اگراعضای خانواده  شما مانند همسر، فرزند زیر سن و یا والدین شما در آلمان زندگی میکنند و یا پناهنده قبول شده هستند.
  • اگر فرزندان زیر سن شما در آلمان هستند و پرونده پناهندگی شان جریان دارد و آلمان مسئول آن است.
  • اگر فرد بصورت شدید مریض باشد که قادر به سفر نباشد و این موضوع باید توسط مدارک رسمی مهم از دکتر و بیمارستان تایید شود.

در اصل، حفاظت از کودکان و پیوند خانواده در هر مورد، از جمله اولویت‌ها ب‌شمار میروند. همچنین آلمان همیشه میتواند درخواست پناهندگی شما را طبق قوانین بشردوستانه با وجود شامل بودن در مقرره دبلین  ‌بپذیرد. به عنوان مثال، اگر یکی از اعضای خانواده شما قبلا ویزا یا اجازه اقامت در آلمان دریافت کرده باشد، این امر می‌تواند دلیلی برای درخواست پناهندگی شما در آلمان باشد. علاوه بر این، آلمان مسئول پرونده پناهندگی شما است، اگر انتقال شما  به کشور دیگر را در زمان مشخص شده توسط قانون انجام نداده باشد. بیماری یا حاملگی همچنین می تواند مانع انتقال شما به یک کشور دیگر شود.