مقررات دوبلین چگونه عملی میشود؟

اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی (BAMF)، برای اینکه دریابد کدام کشور مسئول پرونده پناهندگی شما است، با کمک بانک اطلاعات اروپا همه مشخصات شما را بررسی میکند. اثر انگشت و مدارک شما کنترول میشود و اگر مشخص شد قبل از آلمان جای دیگری اثر انگشت دارید، بامف درخواست پناهندگی شما را به عنوان (unzulässig) رد میکند و به شما دستور ترک آلمان میدهد و اگر ترک نکنید شما را به آن کشور میفرستد (Überstellung).  اداره بامف برای عملی کردن این امر باید شرایط  ذیل را در نظر داشته باشد.

1.     اگر مقامات آلمان دریابند که پرونده پناهندگی شما باید در یکی دیگر از کشورهای عضو دوبلین بررسی شود، به آن کشور یک درخواست تحت نام (Übernahmeersuchen) ارسال می‌کنند. اگر در ان کشور قبلا درخواست حفاظت بین المللی کرده اید، این درخواست به عنوان پذیرش مجدد (Wiederaufnahmeersuchen) فرستاده میشود. آلمان باید چنین درخواستی را با عجله تا دوماه بعد از دریافت اثر انگشت شما ارائه دهد. کشور مقابل نیز موظف است در مدت زمان مشخصی به این درخواست پاسخ دهد. اگر دولت اولیه  که قرار است شما آنجا بروید، به درخواست مقامات آلمان تا ۳ ماه پاسخ ندهد، یا أصلا رفتن شما به  آن کشور را قبول نکند، آلمان مسئول پرونده شما خواهد بود. مهلت ها اغلب برای هر مورد نظر به شرایط متفاوت است.

2.     اگر شما در کشوری  که قرار است بامف شما را آنجا بفرستد درخواست پناهندگی نکرده باشید، کشور مقابل دو ماه وقت دارد تا به درخواست بامف جواب بدهد، در غیر آن، این سکوت به عنوان رضایت (Zustimmungsfiktion) است و آلمان میتواند شما را آنجا ‌بفرستد. اگر شما در کشوری که قرار است بامف شما را آنجا بفرستد درخواست پناهندگی کرده باشید، کشور مقابل دو هفته تا یک ماه وقت دارد تا به درخواست بامف جوابد بدهد، در غیر آن، این سکوت به عنوان رضایت (Zustimmungsfiktion)  است و آلمان میتواند شما را آنجا ‌بفرستد.

3.     اگر مهلت ها بدون هیچ گونه پاسخی از سوی کشور مقابل بگذرد و یا در صورت تایید درخواست بامف از سوی کشور دوم قبول شود، اداره بامف مدت شش ماه وقت دارد که شما را به آن کشور بفرستد. اگر در عرض شش ماه اخراج صورت نگرید، آلمان از همان زمان مسئولیت رسیدگی به پرونده پناهندگی شما را بر عهده خواهد داشت.

توجه: اگر شما در زندان باشید، آلمان به مدت ۱۲ ماه برای انتقال شما به کشور دوم مسئول وقت خواهد داشت. و اگر شما برای جلوگیری از انتقال، خود را پنهان میکنید، این مهلت تا ۱۸ ماه تمدید خواهد شد.