چه‌کسانی اعضای خانواده من حساب میشود ؟

طبق قوانین الحاق خانواده در آلمان افراد ذیل به عنوان اعضای خانواده که حق پیوستن به خانواده را دارند، خوانده شده اند:

برای بقیه اعضای خانواده باید  درخواست  فوق العاده کنید که قبول شدن یا رد شدنش در هر قضیه فرق میکند.