اگر اداره خارجیان (آوسلندر بیهورده) پیوند اعضای خانواده را قبول نکند چه میشود؟

اگر اداره مهاجرت (Ausländerbehörde) با ادغام خانواده شما موافقت نکند، باید دلیل رد درخواست شما را اعلان کند. بطور مثال اگر اداره مهاجرت شک کند که شما همسر یا شوهر ندارید و این ازواج جعلی است و یا اینکه مدارک شما قانونی نباشد، در همین موارد میتواند اداره مهاجرت درخواست شما را رد کند. در این حالت  سفارت اعطای ویزه ره رد میکند. شما می توانید در عرض یک ماه  بعد از دریافت جواب رد از آن شکایت کنید. شکایت شما باید باید به سفارت آلمان د ر کشور شما که ویزه را رد کرده است، ارسال شود. پس از آن شما یک تائیدی دریافت شکایت را بدست میاورید.

اگر سفارت درخواست تجدید نظر شما را هم رد کند،خانواده شما یک نامه تحت عنوان (Remonstrationsbescheid) دریافت میکنند. قدم بعدی، دعوی علیه وزارت خارجه آلمان است. این شکایت را می‌توانید در دادگاه اداری شهری که زندگی میکنید، البته در آلمان درج کنید. در این بررسی، ازمقامات اداره خارجیان نیز دعوت میشود، تا موضوع عمومی‌تر بررسی شود.