من اقامت (anerkannter Flüchtling Asylberechtigte*r) دارم

به عنوان کسی که حق پناهندگی و یا حفاظت پناهجویی شامل او شده، شما در صورت داشتن شرایط زیر می‌توانید درخواست مجوز اقامت دائم کنید:

 • نباید برای گذران زندگی خود به کمک مالی اداره کار، جاب سنتر و یا خدمات اجتماعی (سوسیال) وابستگی داشته باشید- یعنی باید بتوانید خود کار کنید و هزینه‌های خود را تامین کنید. اگر چنین پشتیبانی دریافت می کنید، مبلغ آن باید بسیار محدود باشد. میزان مجاز دریافت کمک دولتی در این شرایط در ایالات مختلف آلمان با هم فرق دارد. برای معلومات بیشتر از مسئول پرونده خود در اداره شهروندان خارجی پرس و جو کنید و یا به یک مرکز مشاوره مهاجران مراجعه کنید.
 • اگر پنج سال بصورت قانونی و داشتن اقامت در آلمان زندگی کرده باشید، باید زبان آلمانی را تا سطح  A2 خوانده باشید و مدارک رسمی مربوطه به آن را ارائه کنید. اگر قصد دارید بعد از سه سال زندگی قانونی در آلمان، درخواست اقامت دائم بدهید، باید زبان آلمانی را تا سطح  C1 خوانده باشید و مدارک زبان را ارائه کنید.
 • خانه‌ای با اندازه مناسب و فضای زندگی کافی برای خود و خانواده‌تان داشته باشید. اندازه خانه‌ای که در این شرایط از شما انتظار می‌رود داشته باشید در ایالات مختلف آلمان با هم فرق دارد. بصورت عموم باید برای هر نفر باید ۱۲ مترمربع، برای کودکان زیر ۶ سال ۱۰ متر مربع فضا موجود باشد. کودکان زیر ۲ سال تاثیری در این مورد ندارد. برای معلومات بیشتر از مسئول پرونده خود در اداره امور خارجیان بپرسید و یا به یک مرکز مشاوره مهاجران مراجعه کنید.
 • باید بیمه درمانی داشته باشید.
 • باید دوره یا کلاس یکپارچه سازی (ادغام) را موفقانه سپری کرده باشید.
 • نباید هیچ جرمی مرتکب شده باشید.
 • باید قبل از اقدام حداقل به مدت سه یا پنج سال (شامل مدت زمان پرونده پناهندگی) اجازه اقامت برای شما صادر شده باشد.
 • دلایلی که منجر به قبولی شما به عنوان یک پناهجو شد باید همچنان پا برجا و معتبر باشند.

اگر شما اجازه اقامت خود را از طریق حمایت تکمیلی و یا منع ملی اخراج به دست آورده‌اید، لازم است برای به دست آوردن اجازه اقامت دائم شرایط دیگری را نیز داشته باشید. برای مثال، در این شرایط شما حق ندارید هیچ کمک دولتی دریافت کنید. بعلاوه باید به مدت حداقل ۶۰ ماه در آلمان کار کرده باشید و هزینه بیمه بازنشستگی پرداخته باشید تا بتوانید برای اقامت دائم درخواست بدهید.

من اقامت پناهندگی زوبزیدیره شوتس (subsidiären Schutz) دارم

اگر اقامت پناهندگی  حمایت تکمیلی (subsidiären Schutz) دارید و میخواهید درخواست اقامت دائم کنید باید شرایط زیر را داشته باشید:

 • باید پنج سال با اقامت قانونی در آلمان زندگی کرده باشید. مدت زمان پرونده پناهندگی هم حساب میشود.
 • باید زبان آلمانی را به سطح  A2 خوانده باشید و آن را ارائه کنید.
 • برای هزینه های زندگی خود هیچ کمک مالی از اداره جاب سنتر و یا خدمات اجتماعی (سوسیال) دریافت نکنید.  
 • باید ۶۰ ماه کار کرده باشید و بیمه بازنشستگی پرداخت کرده باشید.
 • خانه‌ای با اندازه مناسب و فضای زندگی کافی برای خود و خانواده‌تان داشته باشید. اندازه خانه‌ای در ایالات مختلف آلمان با هم فرق دارد. بصورت عموم باید برای هر نفر ۱۲مترمربع، برای کودکان زیر ۶ سال ۱۰ متر مربع فضا موجود باشد. کودکان زیر ۲ سال تاثیری در این مورد ندارد. برای معلومات بیشتر از مسئول پرونده خود یا از یک مرکز مشاوره برای مهاجران بپرسید.
 • باید بیمه درمانی داشته باشید.
 • باید دوره های زبان برای ادغام (Orientierungskurs) را موفقانه سپری کرده باشید.
 • نباید جرمی مرتکب شده باشید.

باید قبل از درخواست حداقل به مدت پنج سال (شامل مدت زمان پرونده پناهندگی) درآلمان اقامت داشته باشید.

دلایلی که منجر به قبولی شما به عنوان یک پناهجو شده، همچنان پا برجا و معتبر باشد و بامف اقامت شما را باطل نکرده باشد.

من اقامت پناهندگی منع ملی اخراج (Abschiebungsverbot) دارم

اگراقامت پناهندگی منع ملی اخراج (Abschiebungsverbot) دارید ومیخواهید درخواست اقامت دائم کنید باید شرایط زیر را داشته باشید:

 • باید پنج سال با اقامت قانونی در آلمان زندگی کرده باشید. مدت زمان پرونده پناهندگی هم حساب میشود.
 • باید زبان آلمانی را به سطح  A2 خوانده باشید و آن را ارائه کنید.
 • برای هزینه های زندگی خود هیچ کمک مالی از اداره جاب سنتر و یا خدمات اجتماعی (سوسیال) دریافت نکنید.  
 • باید ۶۰ ماه بیمه بازنشستگی پرداخت کرده باشید.
 • خانه‌ای با اندازه مناسب و فضای زندگی کافی برای خود و خانواده‌تان داشته باشید. اندازه خانه‌ای در ایالات مختلف آلمان با هم فرق دارد. بصورت عموم باید برای هر نفر ۱۲مترمربع، برای کودکان زیر ۶ سال ۱۰ متر مربع فضا موجود باشد. کودکان زیر ۲ سال تاثیری در این مورد ندارد. برای معلومات بیشتر از مسئول پرونده خود یا از یک مرکز مشاوره برای مهاجران بپرسید.
 • باید بیمه درمانی داشته باشید.
 • باید دوره های زبان برای ادغام (Orientierungskurs) را موفقانه سپری کرده باشید.
 • نباید جرمی مرتکب شده باشید.
 • باید قبل از درخواست حداقل به مدت پنج سال (شامل مدت زمان پرونده پناهندگی) درآلمان اقامت داشته باشید.
 • دلایلی که منجر به قبولی شما به عنوان یک پناهجو شده، همچنان پا برجا و معتبر باشد و بامف اقامت شما را باطل نکرده باشد.

من دولدونگ (Duldung) دارم

با دولدونگ نمی توانید اقامت دائم بگیرید. اما برخی موارد قانونی برای دریافت اقامت برای افرادی که چندین سال دولدونگ دارند وجود دارد. اطلاعات بیشتری دراین مورد می توانید را در بخش «حق اقامت برای افرادی که دولدونگ دارند» بخوانید. ابتدا باید دنبال اقامت باشید و بعد از اینکه چند سال اجازه اقامت داشتید، می توانید اقامت دائم هم درخواست کنید.  در صفحه اقامت دائم در مورد شرایط عمومی اقامت دائم آلمان بیشتر بخوانید.