آیا ممکن است اجازه اقامت من باطل شود؟

اول- این اداره ممکن است تصمیم بگیرد اجازه اقامت دائم شما را باطل کند.

دوم- این اداره ممکن است تصمیم بگیرد اجازه بدهد مجوز اقامت دائم شما همچنان معتبر بماند.

 شماره تلفن:  ۰۰۴۹۶۹۲۴۲۳۱۴۲۰

آدرس ایمیل: proasyl@proasyl.de