کجا و چگونه می‌توانم برای گرفتن مجوز اقامت دائم اروپایی درخواست بدهم؟

به عنوان کسی که حق پناهندگی و یا حفاظت پناهجویی شامل او شده، شما در صورت داشتن شرایط زیر می‌توانید درخواست مجوز اقامت دائم اروپایی کنید:

اگر شما اجازه اقامت خود را از طریق حمایت تکمیلی به دست آورده‌اید، لازم است برای به دست آوردن مجوز اقامت دائم اروپایی شرایط دیگری را نیز داشته باشید. برای مثال، باید به مدت حداقل ۶۰ ماه در آلمان کار کرده باشید و هزینه بیمه بازنشستگی پرداخته باشید تا بتوانید برای مجوز اقامت دائم درخواست بدهید.

اگر اجازه اقامت خود را به دلیل صادر شدن «منع ملی اخراج» به دست آورده‌اید،‌ نمی‌توانید برای دریافت مجوز اقامت دائم اروپایی درخواست بدهید.

آیا ممکن است اجازه اقامت دائم اروپایی من باطل شود؟

اول- این اداره ممکن است تصمیم بگیرد مجوز اقامت دائم اروپایی شما را باطل کند.

دوم- این اداره ممکن است تصمیم بگیرد اجازه بدهد مجوز اقامت دائم اروپایی شما همچنان معتبر بماند.

چه شروطی برای بدست آوردن اجازه اقامت در یک کشور اروپایی دیگر وجود دارد؟

به عنوان کسی که مجوز اقامت دائم اروپایی را کسب کرده و مایل است در یک کشور دیگر اروپایی زندگی کند، باید مستقیم به اداره مهاجرت در آن کشور درخواست بدهید. برای اینکه درخواست شما مورد موافقت قرار بگیرد، شما باید شرایط زیر را داشته باشید:

اگر اداره مهاجرت در آن کشور اروپایی درخواست اقامت شما را بپذیرد،‌ در قدم بعد شما باید به اداره کار در آن کشور نیز درخواست بفرستید تا اجازه کار برای شما صادر شود. حتما به خاطر داشته باشید که کشورهای دانمارک،‌ ایرلند و انگلستان قانون مربوط به مجوز اقامت دائم اروپایی را نپذیرفته‌اند و در نتیجه شما نمی‌توانید برای اقامت در این سه کشور درخواست بدهید.