چرا باید اثر انگست بدهم؟

همه افرادی‌که از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا آمده‌ان و یا «بدون کشور» هستند، بعد از ورود به آلمان باید اثر انگشت بدهند. این موضوع در سال ۲۰۰۳ توسط  مقررات اتحادیه اروپا ایجاد شده است. انگشت نگاری کمک میکند تا مقررات دبلین (Dublin-III-Verordnung) بین کشورهای اروپایی بهتر اجرا شود.

طبق مقرار دبلین هر فردیکه به برای اولین وارد یکی از کشورهای اروپایی شده و به هر دلیلی آنجا اثر انگشت میدهد، همان کشور مسئول رسیدگی به پرونده پناهندگی آن فرد است. توسط مقایسه اثر انگشت مشخص میشود که فرد در کدام کشور برای اولین بار وارد شده است. اگر مشخص شود که قبل از ورود به آلمان فرد پناهجو در یکی دیگر از کشورهای اروپایی اثر انگشت داشته باشد، آلمان پرونده اش را قبول نمیکند و فرد را به همان کشود میفرستد.

همه اطلاعات  شخصی و اثر انگشت شما توسط پلیس فدرال و اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF) جمع آوری و در مرکز ثبت نام خارجیان (Ausländerzentralregister) ذخیره می شود.

اگر شما عمدا انگشتان خود را طوری دست کاری کنید که نتوانند اثر انگشت شما را بگیریند، ممکن است درخواست پناهندگی شما طبق قانون پناهندگی متوقف شود.

اگر شما در یکی دیگر از کشور‌های اروپایی اثر انگشت دارید ولی نمیخواهید به آن کشور برگردید، برای آگاهی از امکانات ماندن در آلمان با یک وکیل مهاجرت به تماس شوید و یاهم به مراکز مشاوره حقوقی مراجعه کنید. برعلاوه میتوانید با موسسه پرو ازول به شماره ۰۶۹۲۴۲۳۱۴۲۰ تماس بگیرید. همکاران این اداره به زبان‌های انگیسی و آلمانی شما را راهنمایی خواهند کرد.