ماده دوم: آزادی های فردی

هر کس حق دارد تا آزادانه و طبق شرایط خودش زندگی کند و زندگی خود را توسعه دهد، تا مادامی که حقوق دیگران، نظم و حدود مندرج در قانون اساسی یا موازین اخلاقی را نقض نکند. هر کس حق دارد بدون هر نوع آزار و اذیت جسمی و روحی زندگی کند. آزادی فردی غیرقابل تعرض است. مداخله در این حقوق فقط طبق قانون ممکن است.
این ماده می گوید که همه در آلمان آزاد هستند. هر کس می تواند همانطور که می خواهد زندگی کند. بطور مثال مردم می توانند خال کوبی کنند، موسیقی خاص خود را گوش دهند و هر طور بخواهند لباس بپوشند و غیره. اما هیچ کس نمی تواند طوری زندگی کند که حقوق دیگران یا قوانین را نقض کند. بطور مثال افراد سیگاری ممکن است در خانه خود سیگار دود کنند، اما شما می توانید آنها  را از سیگار کشیدن در ایستگاه قطار منع کنید، زیرا این امر باعث می شود حق دیگران برای داشتن هوای تمیز نقض شود. ماده دوم همچنین می گوید که هیچ کس کشتن و یا مجروح کردن شخص دیگری را ندارد.