ماده سیزدهم: مصئون بودن خانه به عنوان حریم خصوصی

"خانه از تعرض مصئون است. تفتیش خانگی فقط با دستور قاضی مجاز است. همچنین در صورت وجود خطر قریب ّالوقوع، بر پایه قانون، با کسب مجوز از سازمان دیگری که دارای صلاحیت باشد ممکن است، به شکلی که مطابق با شرایط تفتیش در این گونه موارد انجام شود".
در این ماده آمده است كه خانه افراد به عنوان حریم و مکان خصوصی از هر گونه جستجو مصئون است وهیچ کس مجاز به ورود به خانه افراد نیست. همچنین کسی حق ندارد که تلاش کند چیزی از خانه کسی بشنود و یا ساکنان آنجا را کنترول کند. جای که فرد زندگی میکند حریم خصوصی او است، فرقی نمی کند که یک آپارتمان، یک خانه، یک چادر (خیمه)، یک اتاق در یک محل اقامتی مشترک و غیره باشد. اما یک استثنا وجود دارد: در مواقع اضطراری، آتش نشان ها یا پزشک اورژانس می توانند وارد خانه افراد شوند. حتی اگر ساکنان آن اجازه ندهند. همچنین اگر شخصی در خانه خود جرمی را مرتكب شده یا قرار است مرتكب شود، پلیس می تواند وارد خانه شود، اما به عنوان یک قاعده پلیس نیاز به تصمیم دادگاه دارد. در صورت ضروری بودن و نداشتن وقت کافی ممکن است بدون تصمیم دادگاه هم به آپارتمان وارد. به عنوان مثال، اگر شخصی با پلیس تماس بگیرد زیرا صدای بلند فریاد برای کمک در آپارتمان همسایه شنیده می شود. حتی اگر افراد داخل آپارتمان در را باز نکنند ، پلیس می تواند درب آپارتمان را باز کند.